Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 61(v4) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofnod y Trafodion

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Cwestiynau Brys

Cwestiwn Brys 1

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

I Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon:

 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y gorwariant o £150 miliwn gan fyrddau iechyd lleol eleni? EAQ(5)0153(HWS)W


Cwestiwn Brys 2

 

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 

I Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant:

 

Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymateb Llywodraeth Cymru i'r nifer fawr o danau glaswellt dros y penwythnos? EAQ(5)0126(CC)

Pwynt o Drefn

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 

Cododd Angela Burns Bwynt o Drefn yn awgrymu fod Joyce Watson wedi camddyfynnu’n fwriadol yr hyn a ddywedodd yn ei chyfraniad yn ystod y Cwestiwn Brys cyntaf a’i bod yn awyddus i gofnodi hynny. Diolchodd y Llywydd i’r Aelod am ei hesboniad, gan ddatgan y bydd y Cofnod yn rhoi ei ddyfarniad ar y mater pan gaiff ei gyhoeddi.  Gofynnodd y Llywydd i bob Aelod wrando’n astud ar yr hyn sydd gan Aelodau eraill i’w ddweud, a dehongli’r hyn a ddywedir yn ofalus.

Datganiad y Llywydd

Dechreuodd yr eitem am 14.44

 

Cyhoeddodd y Llywydd y caiff Paul Davies ofyn i’r Cynulliad gytuno i gyflwyno Bil Aelod ar Fil Awtistiaeth (Cymru).

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45

(15 munud)

3.

Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017

NDM6272 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1.  Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Mawrth 2017.

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017
Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

NDM6272 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1.  Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Mawrth 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(15 munud)

4.

Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017

NDM6271 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar  8 Chwefror 2017.


Dogfennau Ategol
Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017
Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

NDM6271 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar  8 Chwefror 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(15 munud)

5.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pedolwyr (Cofrestru)

NDM6269 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried y darpariaethau yn y Bil Pedolwyr (Cofrestru), i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 16 Chwefror 2017 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(ii).

‘Bil Pedolwyr (Cofrestru)’

Dogfennau Ategol
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

NDM6269 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried y darpariaethau yn y Bil Pedolwyr (Cofrestru), i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynnig i atal dros dro Reol Sefydlog 11.16 i ganiatáu i'r eitem nesaf o fusnes a Dadl Fer ddydd Mercher gael eu trafod

Dechreuodd yr eitem am 15.14

NNDM6279 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal y rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y datganiad a'r cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu:

a) i NDM6267, a gyflwynwyd gan David Rees, gael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017; a

b) i Ddadl Fer NDM6266, a gyflwynwyd gan Dawn Bowden, gael ei thrafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 29 Mawrth 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

6.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd (Ailddechrau o 22 Mawrth)

NDM6267 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar ei Ymchwiliad i'r goblygiadau i Gymru yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Ionawr 2017.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 15 Mawrth 2017.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddewiswyd y gwelliant a gyflwynwyd i’r cynnig hwn.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

NDM6267 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar ei Ymchwiliad i'r goblygiadau i Gymru yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Ionawr 2017.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 15 Mawrth 2017.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddewiswyd y gwelliant a gyflwynwyd i’r cynnig hwn.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

7.

Dadl: Yr Adolygiad o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol - Tynnwyd yn ôl

NDM6270 Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:
 
1. Yn cytuno bod gan Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol swyddogaeth allweddol:

a) fel lleoedd gwerthfawr ar gyfer natur ac o safbwynt creu manteision cyhoeddus a phreifat drwy wahanol wasanaethau;

b) o safbwynt rheoli'n gynaliadwy adnoddau naturiol a chefnogi cymunedau gwledig llewyrchus.

2. Yn cytuno bod gwerth arbennig i bob tirwedd, yn unol ag ysbryd 'bro', sydd wrth wraidd hunaniaeth cymuned a'r ffordd y mae llawer o bobl yng Nghymru'n mynegi eu teimlad unigryw o berthyn i le penodol.

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

Datganiad y Llywydd

Am 15.47, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer dadl Cyfnod 3 y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru).

(120 muned)

9.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 21 Mawrth 2017.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Tir sy’n rhannol yng Nghymru ac yn rhannol yn Lloegr

35, 37, 32, 36, 29

2. Cyfraddau treth a bandiau treth

38, 39, 33, 40, 41, 42

3. Cyfraddau treth a bandiau treth - sylwadau gan awdurdodau lleol

30

4. Trafodiadau eiddo preswyl cyfraddau uwch - prif fuddiannau

7, 8, 12

5. Technegol - croesgyfeiriadau

9, 10, 11, 18, 19, 20, 24, 28

6. Technegol – gwelliannau drafftio

13, 15, 16, 6

7. Trafodiadau eiddo preswyl cyfraddau uwch - dirprwyon

14, 21

8. Trafodiadau eiddo preswyl cyfraddau uwch - eiddo a etifeddir

17

9. Technegol - cyfrifo cydnabyddiaeth drethadwy

1, 2

10. Technegol – diffiniadau

25, 26, 27, 4, 5

11. Technegol - trafodiadau gan bartneriaeth: gwelliannau drafftio

22, 23

12. Pŵer i ddiwygio’r cyfnod pan fo rhaid dychwelyd ffurflenni treth

3

13. Adolygiad annibynnol o'r dreth trafodiadau tir

31

14. Canllawiau gan Weinidogion Cymru i ACC ar weinyddu treth trafodiadau tir

34

Dogfennau Ategol
Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.57

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn nhrefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 21 Mawrth 2017.

Tynnwyd gwelliant 35 yn ôl.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 36

Derbyniwyd gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

9

29

55

Gwrthodwyd gwelliant 38.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Ni chynigiwyd gwelliant 40.

Tynnwyd gwelliant 30 yn ôl.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Ni chynigiwyd gwelliant 41.

Ni chynigiwyd gwelliant 42.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Derbyniwyd gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

8

10

55

Derbyniwyd gwelliant 31.

Tynnwyd gwelliant 34 yn ôl.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: