Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Fay Buckle 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00-09:15)

1.

Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

1.1       Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf.

1.2       Cytunodd yr aelodau i gynnal darn ehangach o waith ar drefniadau llywodraethu byrddau iechyd ar ôl cyhoeddi adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar gyllid iechyd a dangosyddion allweddol ar berfformiad gwasanaeth.

 

Trawsgrifiad

(09:15)

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r Pwyllgor.

2.2 Datganodd Jenny Rathbone fuddiant fel Cadeirydd y Pwyllgor Monitro Rhaglenni, datganodd Alun Ffred Jones fuddiant fel aelod o Gyngor Prifysgol Bangor, a datganodd Sandy Mewies fuddiant fel Cymrawd Prifysgol Glyndŵr.

 

 

(09:15 - 09:20)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papurau.

·       Cytunwyd y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn awgrymu bod y Pwyllgor yn monitro nifer o faterion a godwyd gan yr Aelodau ar gyllid addysg uwch. Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i baratoi nodyn briffio ar ddileu dyledion sy’n gysylltiedig â llyfr benthyciadau.

·       Bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Parhaol yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am Argymhelliad 5 o strategaeth leoli Llywodraeth Cymru yn dilyn yr adolygiad y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn ddiweddarach eleni.

 

 

3.1

Cyllid addysg uwch

Dogfennau ategol:

3.2

Strategaeth leoli Llywodraeth Cymru: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol (23 Mehefin 2014)

Dogfennau ategol:

3.3

Ymdrin â’r Heriau Ariannol sy’n wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru: Llythyr gan Steve Thomas, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (8 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ategol:

3.4

Swyddfa Archwilio Cymru: Y Diweddaraf am Raglen Waith Gwerth am Arian yr Archwilydd Cyffredinol (9 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ategol:

(09:20-09:30)

4.

Trefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon: Trafod yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

PAC(4)-21-14 (papur 1)

PAC(4)-21-14 (papur 2)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru. Cytunwyd y bydd y Cadeirydd yn ateb y Gweinidog ar Argymhellion 1, 3 a 13. Bydd y Pwyllgor yn trafod y mater eto yn 2015 ar ôl cael y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

 

 

(9:30-9:40)

5.

Rheoli Grantiau yng Nghymru: Ystyried gohebiaeth

PAC(4)-21-14 (papur 3)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i drafod y mater eto yn ystod gwanwyn 2015 pan fydd adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru ar reoli grantiau ar gyfer 2014/15 ar gael.

5.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Parhaol yn gofyn am ragor o wybodaeth am werth grantiau yr effeithir arnynt yn dilyn achosion o ddiffyg cydymffurfio ar ôl yr archwiliadau dirybudd.

 

(09:40)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 7, 8, 9, 10 a 11

 

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:40-09:55)

7.

Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant: Papur briffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cofnodion:

7.1 Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol wybodaeth lafar i Aelodau am ei adroddiad a gyhoeddwyd ar 10 Gorffennaf.

7.2 Cytunodd Aelodau i ofyn am ymateb gan Lywodraeth Cymru ac i drafod y mater eto yn yr hydref.

7.3 Cytunodd yr Aelodau hefyd y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at y Pwyllgor Menter a Busnes yn gofyn a fydd yn gwneud unrhyw waith pellach ar y mater hwn.

 

 

(09:55-10:10)

8.

Y Fenter Dwyll Genedlaethol 2012-13: Papur briffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cofnodion:

8.1 Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol wybodaeth lafar i Aelodau am ei adroddiad a gyhoeddwyd ar 12 Mehefin.

8.2 Gwnaeth Aelodau nodi a chroesawu’r adroddiad a chytunodd y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at Gartrefi Cymunedol Cymru a Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch i’w hannog i gymryd rhan yn y Fenter Dwyll Genedlaethol.

8.3 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am Argymhelliad 3 yn adroddiad y Pwyllgor ar Reoli Grantiau ynghylch achosion o dorri’r Cod Ymarfer ar gyfer ariannu’r trydydd sector, a’u hatgoffa y dylai manylion o unrhyw achosion o’r fath gael eu cynnwys yn yr adroddiad rheoli grantiau blynyddol.

 

 

 

(10:10-10:30)

9.

Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru - Caerdydd i Ynys Môn: Cytuno ar yr adroddiad terfynol

PAC(4)-21-14 (papur 4)

 

Cofnodion:

9.1 Gwnaeth yr Aelodau ystyried a derbyn yr adroddiad.

 

(10:30-10:45)

10.

Adroddiad Blynyddol 2013/14: Cytuno ar yr adroddiad terfynol

PAC(4)-21-14 (papur 5)

 

Cofnodion:

10.1 Gwnaeth yr Aelodau ystyried a derbyn yr adroddiad.

 

(10:45-11:00)

11.

Blaenraglen waith: Hydref 2014

PAC(4)-21-14 (papur 6)

 

Cofnodion:

11.1 Nododd yr Aelodau y rhaglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2014.