Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 357KB) Gweld fel HTML (430KB)

 

(08.45)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

1.3 Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod dyletswydd arnynt i ddatgan buddiant, yn unol â Rheolau Sefydlog 2.6, 2.7 a 17.24.

 

(08.45 - 08.50)

2.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(08.50 - 10.15)

3.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Sean Bradley, Uwch-gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, rheolwr prosiect gweinyddu trethi, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd

 

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

Papur 1 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 

(10.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 5

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15 - 10.30)

5.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45 - 11.45)

6.

Ariannu yn y Dyfodol: Sesiwn dystiolaeth 5

David Phillips, Uwch-economegydd Ymchwil, Sefydliad Astudiaethau Cyllidol

 

Papur 2 - Ymateb y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol i'r ymgynghoriad

Papur 3 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Papur 4 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth Brif Ysgrifennydd y Trysorlys

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid.

 

(11.45)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 8, 9, 10 ac 11

 

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.45 - 12.00)

8.

Ariannu yn y Dyfodol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.00 - 12.15)

9.

Bil yr Amgylchedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Bil yr Amgylchedd (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

Papur 5 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Papur 6 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

(12.15 - 12.25)

10.

Bil Drafft Cymru

Papur 7 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried ei ran yn y gwaith o graffu ar Fil drafft Cymru yn nes ymlaen.

 

(12.25 - 12.40)

11.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

Papur 8 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Papur 9 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.