Bil Cymru Drafft

Cafodd Bil Cymru drafft ei gyhoeddi gan Llywodraeth y DU ar 20 Hydref 2015. Roedd cyhoeddi’r Bil drafft yn gyfle i graffu ar cynigion cyn i’r Bil gael ei gyflwyno’n ffurfiol yn Senedd y DU.

Diben ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i Fil Cymru Drafft Llywodraeth y DU oedd archwilio, yn benodol:

  • i ba raddau y mae’r model cadw pwerau arfaethedig o gymhwysedd deddfwriaethol yn glir, yn gydlynol ac ymarferol, ac yn darparu fframwaith cryf i alluogi’r Cynulliad i ddeddfu o’i fewn;
  • y profion ar gyfer penderfynu cymhwysedd fel y’u nodir yng nghymal 3 ac Atodlenni 1 a 2 i’r Bil drafft;
  • i ba raddau y mae’r fframwaith newydd arfaethedig yn newid cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu;
  • y pwerau deddfwriaethol arfaethedig sydd ar gael mewn meysydd pwnc penodol o ganlyniad i Atodlenni 1 a 2 i’r Bil drafft;
  • y cynigion i’r Cynulliad gael pwerau dros ei weithrediad (er enghraifft, mewn cysylltiad â’i enw, nifer yr Aelodau Cynulliad a phwerau etholiadol ar gyfer y Cynulliad);
  • y pwerau ychwanegol i’w rhoi i Weinidogion Cymru, yn enwedig i wneud is-ddeddfwriaeth;
  • y cynigion mewn perthynas â pharhauster y Cynulliad a Llywodraeth Cymru;
  • y cynigion mewn perthynas â’r confensiwn ynghylch Senedd y DU yn deddfu ar faterion datganoledig;
  • goblygiadau’r Bil drafft ar gyfer cyfansoddiad y Deyrnas Unedig; ac
  • unrhyw fater arall sy’n ymwneud â’r pwerau deddfwriaethol y mae eu hangen ar y Cynulliad i ddeddfu’n effeithiol.

 

Tystiolaeth

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y pwnc hwn.

Mae’r dystiolaeth hon yn cynnwys gohebiaeth gan Bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a fu’n ystyried sut y gallai effeithio ar y meysydd pwnc y maent yn gyfrifol am graffu arnynt.

Hefyd, cymerodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol dystiolaeth mewn cyfarfodydd ffurfiol.

 

Gwaith craffu rhyngseneddol ar y cyd

Bu Pwyllgor Dethol Materion Cymreig Senedd y DU, hefyd yn trafod y ddeddfwriaeth ddrafft. Cynhaliodd y ddau bwyllgor sesiwn dystiolaeth ar y cyd yn y Senedd ar 9 Tachwedd 2015.

 

Adroddiad

 

Cafodd adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad ei gyhoeddi ar 4 Rhagfyr, 2015.

 

Darllenwch ein hadroddiad cryno ar ein hymchwiliad.

 

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr adroddiad ar Fil Cymru drafft ar 13 Ionawr 2016. Gallwch wylio’r ddadl eto ar senedd.tv a gallwch hefyd ddarllen Cofnod y Trafodion.

 

Mae rhagor o wybodaeth am Fil Cymru ar gael ar dudalennau’r Gwasanaeth Ymchwil.

 

Math o fusnes: Gwaith cyn y broses Ddeddfu (e.e. Papurau Gwyn)

Statws: Cyhoeddwyd yr adroddiad

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/10/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau