Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Cyllid.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben y Bil oedd cyflwyno’r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru yn y dyfodol. Yn benodol, darparodd y yn darparu ar gyfer:

  • sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), a’i brif waith fydd casglu a rheoli trethi datganoledig;
  • rhoi pwerau a dyletswyddau priodol i ACC (a dyletswyddau a hawliau cyfatebol ar drethdalwyr ac eraill) mewn perthynas â dychwelyd ffurflenni treth a chynnal ymchwiliadau ac asesiadau i alluogi ACC i nodi a chasglu swm priodol o drethi datganoledig sy’n ddyledus gan drethdalwyr;
  • pwerau ymchwilio a gorfodi sifil cynhwysfawr, gan gynnwys pwerau sy’n galluogi ACC i ofyn am wybodaeth a dogfennau ac i asesu ac archwilio mangreoedd ac eiddo arall;
  • dyletswyddau ar drethdalwyr i dalu cosbau a llog dan rai amgylchiadau;
  • hawliau i drethdalwyr ofyn am adolygiadau mewnol o rai o benderfyniadau ACC ac i apelio i Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn erbyn penderfyniadau o’r fath;
  • cyflwyno pwerau gorfodi troseddol i ACC.

 

Cyfnod Presennol

 

Daeth Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 yn gyfraith yng Nghymru ar 25 Ebrill 2016.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 13 Gorffennaf 2015

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 13 Gorffennaf 2015

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: Gorffennaf 2015

 

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth - Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), 13 Gorffennaf 2015

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): 14 Gorffennaf 2015

 

Geirfa’r gyfraith (fersiwn Gymraeg yn unig)

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yr asesiadau effaith isod mewn perthynas â’r Bil (lincs allanol):

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 887KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 8 Medi 2015.

 

Dyddiadau Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

17 Medi 2015

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Aelod sy’n gyfrifol)

17 Medi 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 17 Medi 2015

23 Medi 2015

Digwyddiad i randdeiliaid

Nodiadau o’r digwyddiad (PDF, 117KB)

Eitem preifat

1 Hydref 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

1 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 1 Hydref 2015

7 Hydref 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

7 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 7 Hydref 2015

15 Hydref 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

15 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 15  Hydref 2015

21 Hydref 2015

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Aelod sy’n gyfrifol)

21 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 21 Hydref 2015

19 Tachwedd 2015

Trafod adroddiad drafft

Eitem preifat

Eitem preifat

 

Gwybodaeth ychwanegol

 

Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 1 Hydref 2015 (PDF, 381KB)

Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 4 Tachwedd 2015 (PDF, 622KB)

 

Adroddiadau’r Pwyllgorau

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid – Tachwedd 2015 (PDF, 1MB)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Tachwedd 2015 (PDF, 573KB)

Ymateb i adroddiadau’r Pwyllgorau gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 16 Rhagfyr 2015 (PDF, 634KB)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Rhagfyr 2015.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Rhagfyr 2015.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 9 Rhagfyr 2015.

 

Y dyddiadau ar gyfer cyflwyno gwelliannau oedd:

  • 9 Rhagfyr 2015 – 11 Rhagfyr 2015
  • 4 Ionawr 2016 – 21 Ionawr 2016

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 9 Rhagfyr 2015 (PDF, 74KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 9 Rhagfyr 2015 (PDF, 120KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Ionawr 2016 (PDF, 68KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 13 Ionawr 2016 (PDF, 126KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 14 Ionawr 2016 (PDF, 61KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 18 Ionawr 2016 (PDF, 80KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 18 Ionawr 2016 (PDF, 253KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 21 Ionawr 2016 (PDF, 61KB)

Ystyried Gwelliannau

 

Ystyriwyd y gwelliannau a gyflwynwyd yn ystod Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyllid ar 28 Ionawr 2016.

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli - 28 Ionawr 2016 (PDF, 153KB)

Grwpio Gwelliannau – 28 Ionawr 2016 (PDF, 70KB)

 

Bil fel y’i diwygiwyd

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2 (PDF, 499KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen).

Memorandwm Esboniadol, fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2 (PDF, 1MB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil (PDF, 168KB)

 

Newidiadau argraffu a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil (PDF, 47KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 29 Ionawr 2016.

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 17 Chwefror 2016 (PDF, 60KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 17 Chwefror 2016 (PDF, 70KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 18 Chwefror 2016 (PDF, 68KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 22 Chwefror 2016 (PDF, 78KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 23 Chwefror 2016 (PDF, 146KB)

Ystyried Gwelliannau

 

Ystyriwyd y gwelliannau a gyflwynwyd yn ystod Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Mawrth 2016.

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 1 Mawrth 2016 (PDF, 206KB)

Grwpio Gwelliannau – 1 Mawrth 2016 (PDF, 71KB)

 

Bil fel y’i diwygiwyd

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 3 (PDF, 499KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen).

 

Newidiadau argraffu a wnaed yng Nghyfnod 3 y Bil (PDF, 54KB)

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad y Bil ar 8 Mawrth 2016 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 489KB)

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd y Twrnai Cyffredinol (PDF 159KB), y  Cwnsler Cyffredinol (PDF 173KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF, 158KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF, 165KB) ar 25 Ebrill 2016.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Leanne Hatcher

Rhif ffôn: 0300 200 6343

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/07/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau