Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.00 - 09.05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.05 - 10.00)

3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru

Sue Bowker, Pennaeth Cangen Polisi Tybaco, Llywodraeth Cymru

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 

 

(10.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6, 7, 8, 9 a 10

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00 - 10.15)

5.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.15 - 10.30)

6.

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod strwythur y Bil drafft

Papur 1 – Strwythur y Bil Drafft

Papur 2 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar strwythur y Bil drafft.

 

6.2 Nododd yr aelodau hefyd y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

(10.30 - 10.45)

7.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu

Papur 3 - Llythyr ymgynghori a Chylch Gorchwyl

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cylch Gorchwyl.

 

(10.45 - 11.15)

8.

Dull o Gynnal y Gwaith Craffu ar y Gyllideb: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17

Papur 4 - Dull o Gynnal Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o gynnal y gwaith craffu ar y gyllideb.

 

(11.15 - 11.45)

9.

Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chynllun Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2015-16.

 

9.2 Nododd yr Aelodau hefyd y diweddariad a ddarparwyd ar yr Adroddiad Fflyd.

 

(11.45 - 12.00)

10.

Ariannu yn y Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad

Papur 8 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Cyfarwyddwr Strategaeth Ariannol, Llywodraeth yr Alban

Papur 9 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Papur 10 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Gadeirydd, Pwyllgor Cyllid a Phersonél, Cynulliad Gogledd Iwerddon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Phersonél yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon.