Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Abigail Phillips 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

09:30-09:40

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-341 Gwastraff a llosgi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I aros am ymateb gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy;

I ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i ofyn i’r mater hwn gael ei drafod fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru;

I ohirio’r trafodaethau ar y mater hwn nes daw’r cyfnod cais am dystiolaeth i ben ar 14 Rhagfyr 2011;

Bod y tîm clercio’n sicrhau bod unrhyw fwlch o ran y dystiolaeth ysgrifenedig a ddaeth i law hyd yma’n cael ei lenwi. Er enghraifft, hoffai’r Pwyllgor gael tystiolaeth gan awdurdodau lleol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar y mater hwn.

 

2.2

P-04-342 Nyrsys MS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei barn am y materion a godwyd yn y ddeiseb;

Y dylai’r tîm clercio wirio ymateb y Gweinidog i gwestiynau a ofynnwyd am y mater hwn mewn Cyfarfod Llawn yn ddiweddar;

I ysgrifennu at y Byrddau Iechyd Lleol i holi am eu cynlluniau cyllidebu ar gyfer darparu’r Gwasanaeth yn y dyfodol.

 

2.3

P-04-343 Atal dinistrio amwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I wahodd y deisebwyr i roi tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor;

I ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i ofyn am ei farn am y materion a godwyd yn y ddeiseb;

I gyhoeddi cais am dystiolaeth ar y pwnc.

 

09:40-10:45

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-03-144 Cŵn Tywys y Deillion - lle sy'n cael ei rannu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

Y dylid trosglwyddo’r wybodaeth ddiweddaraf a ddaeth i law gan Gymdeithas Cŵn Tywys y Deillion i’r Aelodau i’w hystyried;

Y dylid cyflwyno’r wybodaeth hon i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau hefyd fel y gall y Pwyllgor drafod y materion a godwyd gyda’r Gweinidog yn y sesiwn tystiolaeth lafar nesaf. 

 

3.2

P-03-170 Cynyddu nifer y bobl ag anableddau dysgu a gyflogir gan y sector cyhoeddus yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb hon.

 

3.3

P-03-298 Cyllid ar gyfer darparu adnoddau Cymraeg ar gyfer pobl â dyslecsia yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O gofio bod swyddogion y Gweinidog yn cynnal trafodaethau ag Estyn ynglŷn â’r mathau o ddeunydd Cymraeg sydd eu hangen i gynorthwyo dysgwyr sydd â dyslecsia, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb, ar yr amod bod croeso i’r deisebydd gysylltu â’r Pwyllgor eto os na fydd y cynllun i gomisiynu deunydd yn dwyn ffrwyth.

 

3.4

P-04-325 Arian a fyddai’n galluogi disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig i gael mynediad i addysg ôl-16 prif-ffrwd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O gofio y bydd Grŵp Datblygu a Gweithredu yn parhau â’r gwaith ar ariannu anghenion dysgu ychwanegol ôl-16, a gwaith Mencap ar hynny, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

3.5

P-04-320 Polisi tai cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i nodi eglurhad y Gweinidog o’r term ‘cysylltiad lleol’, a chau’r ddeiseb.

 

3.6

P-04-336 Papur Cymraeg dyddiol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb a chyfeirio’r deisebwyr i’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Rhagolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru.

 

3.7

P-04-329 Rheoli swn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I drefnu ymweliad safle ar gyfer aelodau’r Pwyllgor a oedd yn dymuno hynny;

I drosglwyddo’r dystiolaeth a ddaeth i law i’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i’w hystyried fel rhan o’i ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru;

I ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnal ymweliad safle ar y cyd â’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd;

I gomisiynu papur ymchwil ar y pwnc i’w ystyried yn y dyfodol.

 

3.8

P-03-162 Diogelwch ar y ffyrdd yn Llansbyddyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod y mater gyda’r Gweinidog yn y sesiwn tystiolaeth lafar nesaf ac, yn benodol, i drafod unrhyw bolisi y seiliwyd y penderfyniad i beidio â darparu goleuadau gwell arno, a materion ynghylch awdurdodau lleol yn diffodd goleuadau stryd / goleuadau ar ochr y ffordd er mwyn arbed adnoddau.

 

3.9

P-03-304 Gwelliant i Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb hon.

 

3.10

P-04-331 Ffilmio a Recordio Cyfarfodydd Cynghorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd y Cadeirydd fuddiant gan ei fod wedi cyhoeddi Datganiad Barn ar ddarlledu cyfarfodydd awdurdod parciau cenedlaethol ac wedi cefnogi Datganiad Barn gan William Graham AC, a oedd yn cefnogi’r materion hyn yn gyffredinol.

 

Cytunodd y Pwyllgor:

I drafod y ddeiseb hon gyda’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn y sesiwn dystiolaeth nesaf;

I gomisiynu gwaith ymchwil ar y gost o ffilmio cyfarfodydd cynghorau, a chynnwys barn Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am y mater.

 

3.11

P-04-332 Manylion Gwariant dros £500 gan Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I drafod y ddeiseb hon gyda’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau pan fydd yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor ar 10 Ionawr;

I gomisiynu gwaith ymchwil ar y gost o gyhoeddi manylion gwariant sydd dros £500 gan awdurdodau lleol, ac a ellid cyfiawnhau’r gost o gyhoeddi’r wybodaeth hon os bydd gostyngiad yn nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a’r costau sy’n gysylltiedig ag ateb y ceisiadau hynny.

 

3.12

P-03-085 Meddygfeydd yn sir y Fflint

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I ysgrifennu at Gyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr i ofyn am ei farn ynghylch y materion a godwyd yn y ddeiseb ac i ofyn a yw’n cynnal ymgynghoriad i’r materion hynny;

I ysgrifennu at Gyngor Sir y Fflint i ofyn am wybodaeth am yr amserlen ar gyfer y cynlluniau arfaethedig i ailddatblygu canol tref y Fflint;

I anfon yr ohebiaeth hon at Sandy Mewies AC a’r pedwar Aelod Cynulliad rhanbarthol.

 

3.13

P-03-295 Kyle Beere - gwasanaethau niwroadsefydlu paediatrig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor:

I ysgrifennu at Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i ofyn am wybodaeth am nifer y plant sydd ag anghenion niwroadsefydlu cymhleth a oedd angen mynediad at wasanaethau Tadworth mewn blynyddoedd blaenorol er mwyn gallu deall maint y broblem yn llawn;

I drosglwyddo’r ohebiaeth a ddaeth i law gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i’r deisebydd roi sylwadau arni;

I ysgrifennu at Headway i ofyn am ei farn ynghylch y materion a godwyd yn y ddeiseb a’r ohebiaeth a gafwyd gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.

 

4.

Papur i'w Nodi - P-04-337 Tenovus: Eli Haul am Ddim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

Trawsgrifiad