Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-558 GWAHARDD E-SIGARÉTS I BOBL IFANC O DAN 18 OED

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn ei farn am y ddeiseb; a'r

·         deisebydd, gan dynnu sylw at ddatganiad diweddar y Gweinidog ar y mater.  

 

2.2

P-04-559 Ymwybyddiaeth mewn Ysgolion Uwchradd o Hunan-niweidio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;

·         pob Bwrdd Iechyd Lleol; a

·         Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.3

P-04-560 Gwasanaethau Clefyd Llid y Coluddyn yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a

·         phob Bwrdd Iechyd Lleol

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.4

P-04-561 Hyrwyddo rygbi ar lawr gwlad yng Nghymru i annog pobl i gymryd rhan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; ac

·         Undeb Rygbi Cymru

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

2.5

P-04-562 Canolfan Etifeddiaeth Caernarfon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon; ac

·         Chyngor Gwynedd

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.6

P-04-563 Y ddarpariaeth o wasanaethau yng ngorsaf dân Pontypridd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth; a

·         Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb. Roedd y Pwyllgor yn arbennig o awyddus i glywed barn y Gweinidog ar sut y byddai argymhellion adolygiad Williams o lywodraeth leol yn effeithio ar Awdurdodau Tân.

 

2.7

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn ei farn am y ddeiseb; a

·         Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

2.8

P-04-565 Adfywio hen reilffyrdd segur at ddibenion hamdden.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.9

P-04-566 Adolygu'r Cod Derbyn i Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Addysg a Sgiliau; a

·         Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-536 Rhoi’r Gorau i Ffatrïoedd Ffermio Gwartheg Godro yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn briffio cyfreithiol ynghylch y ddeiseb a chytunodd i drafod y ddeiseb ymhellach yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.

 

3.2

P-04-530 Labelu Dwyieithog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         i gau'r ddeiseb am ei bod yn glir na all y Gweinidog gydymffurfio â'r hyn y mae'r deisebydd yn gofyn amdano; ac

·         wrth wneud hynny, i dynnu sylw Aelodau Senedd Ewrop o Gymru at y ddeiseb.

 

3.3

P-04-492 Diagnosis o awtistiaeth ymysg plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog, yn unol â chais y deisebydd, i ofyn a ellir:

 

·         gwahodd Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru i drefnu bod un o'i chynrychiolwyr  yn rhan o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen y mae'r Dirprwy Weinidog wrthi'n ei ffurfio; a

·         sicrhau bod adroddiad ac argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

 

3.4

P-04-397 Cyflog Byw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ysgrifennu at y Gweinidog gan ofyn am sicrwydd y caiff y mater ei drafod yng nghyfarfod Cyngor Partneriaeth y Gweithlu a drefnwyd ar gyfer mis Medi; ac
  • aros am ganlyniad y cyfarfod hwn.

 

 

 

 

3.5

P-04-373 Parthau Gwaharddedig o Amgylch Ysgolion ar gyfer Faniau Symudol sy'n Gwerthu Bwyd Poeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn am ymateb gan y deisebydd i lythyr y Gweinidog; ac

·         aros am y wybodaeth bellach a addawyd gan y Gweinidog.

 

3.6

P-04-496 Ysgolion pob oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan na fu'r deisebydd mewn cysylltiad ers cryn amser.

 

3.7

P-04-511 Cefnogi'r safonau cyfranogaeth plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog am ei ymateb i'r ddau argymhelliad a wnaed gan y deisebwyr ynghylch cefnogi'r 'nod barcud'; a

·         gofyn i Achub y Plant ymateb i lythyr gwreiddiol y Pwyllgor.

 

3.8

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog, gan anfon copi o ohebiaeth ddiweddar y deisebydd;

·         Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan dynnu sylw at y ddeiseb; a'r

·         rhanddeiliaid canlynol i ofyn eu barn am y ddeiseb:

o   Cyngres Undebau Llafur Cymru;

o   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a

o   Llywodraethwyr Cymru.

 

 

3.9

P-04-538 Cynnwys darlithwyr i sicrhau Fframwaith Arolygu Addysg Bellach sy'n addas at y diben

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Arolygydd Ysgolion, yn gofyn ei barn am ohebiaeth y deisebydd.