Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.00

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.48

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Bil Drafft Llywodraeth a Chyfreithiau yng Nghymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.04

(15 munud)

4.

Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016

NDM5985 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016 yn cael eu llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Chwefror 2016. 

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016
Esboniadol Memorandwm (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Dim pwyntiau adrodd

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.50

NDM5985 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016 yn cael eu llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Chwefror 2016. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(15 munud)

5.

Cyfnod 4 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

NDM5997 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Dogfennau Ategol
Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.50

NDM5997 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

6.

Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2015-16

NDM5967 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015-16 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 9 Chwefror 2016.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

i. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

ii. yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

iii. cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

iv. cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

v.cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.

Dogfennau Ategol
Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015-16
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5967 Jane Hut (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015-16 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 9 Chwefror 2016.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

i. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

ii. yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

iii. cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

iv. cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

v.cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.
Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

27

55

Derbyniwyd y cynnig.

(60 munud)

7.

Dadl ar y Gyllideb Derfynol ar gyfer 2016-17

NDM5986 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25:

Yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-2017 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 1 Mawrth 2016.

Troednodyn:

Yn unol â darpariaethau perthnasol Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20.28, mae'r Gyllideb Flynyddol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

1. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

2. yr adnoddau y cytunodd y Trysorlys arnynt ar gyfer cyllideb bloc Cymru am y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

3. cysoni rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd i gyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau i'w hawdurdodi i'w defnyddio yn y cynnig;

4. cysoni rhwng yr amcangyfrif o'r symiau i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o'r Gronfa yn y cynnig; a

5. cysoni rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Darparwyd yr wybodaeth atodol ganlynol i'r Aelodau:

• Nodyn Esboniadol ar y newidiadau rhwng cynigion y Gyllideb Ddrafft a'r Gyllideb Flynyddol.

Mae Cynigion y Gyllideb Flynyddol 2016-17 i’w gweld yn y linc canlynol:

http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10600/gen-ld10600-w.pdf

Dogfen Ategol
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2016-17

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.25

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5986 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25:

Yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-2017 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 1 Mawrth 2016.

Troednodyn:

Yn unol â darpariaethau perthnasol Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20.28, mae'r Gyllideb Flynyddol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

1. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

2. yr adnoddau y cytunodd y Trysorlys arnynt ar gyfer cyllideb bloc Cymru am y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

3. cysoni rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd i gyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau i'w hawdurdodi i'w defnyddio yn y cynnig;

4. cysoni rhwng yr amcangyfrif o'r symiau i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o'r Gronfa yn y cynnig; a

5. cysoni rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

5

22

55

Derbyniwyd y cynnig.

8.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.55

Am 15.56, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(240 munud)

9.

Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r

atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 y cytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Dileu’r cyfyngiadau ar ddefnyddio dyfeisiau mewnanadlu nicotin

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2, 1

2. Mangreoedd a cherbydau di-fwg

56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 125, 127, 128, 131, 134, 138, 140, 146, 96, 51

3. Mangreoedd a cherbydau di-ddyfais mewnanadlu nicotin

58, 59, 65, 66, 67, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 147, 95, 52, 53, 54

4. Adolygu ac adrodd: dyfeisiau mewnanadlu nicotin

27

5. Cynigion ar gyfer mangreoedd ac ardaloedd di -ddyfais mewnanadlu nicotin ychwanegol, ac esemptiadau perthnasol

105, 106, 116, 117, 122, 124, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 97

6. Cofrestr o fanwerthwyr tybaco a chynhyrchion nicotin

78, 79, 80, 81

7. Triniaethau arbennig a rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff: amrywiol

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 148

8. Ystyr ‘triniaethau arbennig’

28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39

9. Y drosedd o roi triniaeth arbennig i bersonau meddw

33, 34

10. Gwasanaethau fferyllol

40, 89, 41

11. Darparu toiledau

42, 43, 44, 90, 91, 45, 46, 47, 149, 49

12. Asesiadau o’r effaith ar iechyd

92, 93, 94, 98, 55, 50

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.11

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

1

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Derbyniwyd gwelliant 56 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

20

56

Derbyniwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

1

20

56

Derbyniwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 63 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 64 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 38

0

18

56

Derbyniwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 37

0

19

56

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 12 - 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliannau 12 - 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 23

0

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Derbyniwyd gwelliant 72 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 73 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 74 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 75 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

 56

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Derbyniwyd gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 77 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

31

56

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 99:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 99.

Derbyniwyd gwelliant 100 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 50

0

5

55

Derbyniwyd gwelliant 101.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 102.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 103.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 104.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

 0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 105.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

 0

 25

 56

Derbyniwyd gwelliant 106.

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

 0

 17

 56

Derbyniwyd gwelliant 109.

Derbyniwyd gwelliant 110 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 111.

Derbyniwyd gwelliant 112 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 113.

Derbyniwyd gwelliant 114 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 38

0

18

56

Derbyniwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 117.

Derbyniwyd gwelliant 118 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 119.

Derbyniwyd gwelliant 120 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 124.

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 127 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 126.

Derbyniwyd gwelliant 128 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 130.

Derbyniwyd gwelliant 131 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 133.

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 136.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 137.

Derbyniwyd gwelliant 138 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 139.

Derbyniwyd gwelliant 140 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 141:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 141.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 142.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 143:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 143.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 144:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 144.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 145:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 31

0

25

56

Derbyniwyd gwelliant 145.

Derbyniwyd gwelliant 146 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

17

56

Derbyniwyd gwelliant 147.

Am 18.06, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer ar gyfer trafodion Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Derbyniwyd gwelliant 78 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 79 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 12

0

44

56

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Ni chynigiwyd gwelliant 35.

Ni chynigiwyd gwelliant 36.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 91 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 23

0

32

55

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

30

54

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 24

0

31

55

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Derbyniwyd gwelliant 92 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 94 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

30

55

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

18

55

Derbyniwyd gwelliant 95.

Derbyniwyd gwelliant 96 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 37

0

18

 55

Derbyniwyd gwelliant 97.

Derbyniwyd gwelliant 98 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 148 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

 25

0

30

55

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

17

55

Derbyniwyd gwelliant 54.

Derbyniwyd gwelliant 55 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

30

55 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: