Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 13 cwestiwn.

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

Cynnig i ethol Aelod i Bwyllgor

Dechreuodd yr eitem am 15.10

NDM5314 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Simon Thomas (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cyllid.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Adolygiad o Ddarparu Gwasanaethau Addysg yng Nghymru yn y Dyfodol: Gweithio Rhanbarthol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.53

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg: Lansio’r Cynllun Gweithredu ar Ymgysylltu a Datblygiad Ieuenctid

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.35

(30 munud)

7.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Polisi Ardrethi Busnes

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.18

(15 munud)

8.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Eiddo Deallusol

NDM5250 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Eiddo Deallusol sy’n ymwneud â rhyddid gwybodaeth, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol wedi’i osod yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mai 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(i).

I weld copi o’r Bil ewch i:

Bill documents — Intellectual Property Bill [HL] 2013-14 — UK Parliament

Dogfen Ategol
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif WeinidogMaterion yn codi o ystyriaeth y Pwyllgor
Llythyr mewn ymateb at y Pwyllgor Menter a BusnesAr gael yn Saesneg yn unig

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.52

NDM5250 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Eiddo Deallusol sy’n ymwneud â rhyddid gwybodaeth, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(90 muned)

9.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Teithio Llesol (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Monitro, gwerthuso ac adrodd

1, 8A, 8, 13, 14, 15A, 15B, 15, 21

2. Dyletswyddau traffig ffyrdd a phriffyrdd

2, 16, 17, 22, 23

3. Hyrwyddo cerdded a beicio

3*, 3A*, 12A, 12, 18A, 18B, 18, 19A, 19, 24A, 24

4. Llwybrau Teithio Llesol

26, 25

5. Ystyrcyfleusterau cysylltiedig’ a ‘teithiau llesol

4, 5, 6, 7, 20

6. Cymeradwyaeth gan Weinidogion i fapiau

9, 10, 11

7. Dyletswydd i adolygu’r canllawiau

27

* Caiff y gwelliannau hyn eu gwaredu yn y drefn a ganlyn—3A, 3

 

Dogfennau Ategol

Y Bil Teithio Llesol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.54

Yn unol a Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Cafodd y gwelliannau eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodwyd yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1. Monitro, gwerthuso ac adrodd

1, 8A, 8, 13, 14, 15A, 15B, 15, 21

2. Dyletswyddau traffig ffyrdd a phriffyrdd

2, 16, 17, 22, 23

3. Hyrwyddo cerdded a beicio

3*, 3A*, 12A, 12, 18A, 18B, 18, 19A, 19, 24A, 24

4. Llwybrau Teithio Llesol

26, 25

5. Ystyrcyfleusterau cysylltiedig’ a ‘teithiau llesol

4, 5, 6, 7, 20

6. Cymeradwyaeth gan Weinidogion i fapiau

9, 10, 11

7. Dyletswydd i adolygu’r canllawiau

27

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli:-

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 3A.

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

11

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 8A.

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 12A.

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 15A.

Gan fod gwelliant 15A wedi’i wrthod, methodd gwelliant 15B.

Derbyniwyd gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 18A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 18B.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 19A.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

10

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 24A.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

(5 munud)

10.

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Teithio Llesol (Cymru)

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.  Os derbynnir y cynnig

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 19.02

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47. Os derbynnir y cynnig:

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Teithio Llesol (Cymru)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cyfnod pleidleisio

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: