Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Bil Llywodraeth, a gyflwynwyd gan Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau. Yn dilyn newid ym mhortffolios y Gweinidogion ym mis Mawrth 2013, fe wnaeth y Prif Weinidog awdurdodi John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, fel yr Aelod newydd sy'n gyfrifol am y Bil, o 18 Mawrth 2013. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Menter a Busnes.

 

Ynglŷn â’r Bil

 

Mae Bil Teithio Llesol (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wella cyfleusterau a llwybrau i gerddwyr a beicwyr yn barhaus, a pharatoi mapiau sy’n nodi’r llwybrau presennol a’r llwybrau posibl y gallant eu defnyddio yn y dyfodol. Bydd y Bil hefyd yn nodi bod angen i gynlluniau ffyrdd newydd ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn eu camau dylunio.

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 4 Tachwedd 2013.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil – 18 Chwefror 2013

 

Bil Teithio Llesol, fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniodol

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 18 Chwefror 2013

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil: 18 Chwefror 2013

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Teithio Llesol (Cymru): 19 Chwefror 2013

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil

 

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: 18 Chwefror 2013

 

Geirfa’r Gyfraith – Bil Teithio Llesol (Cymru)

 

Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

 

Llythyr ymgynhori – Gwnaeth y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a daeth y cyfnod hwn i ben ar 5 Ebrill 2013

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Ymatebion i’r Arolwg: Plant a Phobl Ifanc

 

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

20 Chwefror 2013

6 Mawrth 2013

20 Mawrth 2013

18 Ebrill 2013 – bore

18 Ebrill 2013 – prynhawn

24 Ebrill 2013

2 Mai 2013

16 Mai 2013

22 Mai 2013 (preifat)

 

Gohebiaeth

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Mehefin 2013.

 

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Teithio Llesol yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Mehefin 2013.

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 4 Gorffennaf 2013.

 

Cofnodion Cryno: 4 Gorffennaf 2013.


Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 25 Mehefin 2013

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 27 Mehefin 2013

Rhestr o welliannau wedi’u Didoli: 4 Gorffennaf 2013

Grwpio Gwelliannau: 4 Gorffennaf 2013

 

Bil Teithio Llesol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenoroleu nodiar ochrdde’r dudalen)

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Crynodeb 2 y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil

 

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2013.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 20 Medi 2013

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 24 Medi 2013

Rhestr o welliannau wedi’u Didoli: 1 Hydref 2013

 

Grwpio Gwelliannau: 1 Hydref 2013


Cyfnod 4
- Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn


Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 1 Hydref 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Y Bil, fel y’i pasiwydDyddiad Cydsyniad Brenhinol


Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 4 Tachwedd 2013.


 

Gwybodaeth gyswllt:

 

Clerc: Sarah Beasley

 

Ffôn: 029 2089 8032

 

Cyfeiriad Postio:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

E-Bost:  Pwllygor.Menter@cymru.gov.uk   

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/04/2013

Angen Penderfyniad: 14 Maw 2013 Yn ôl Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Prif Aelod: John Griffiths AS

Dogfennau