Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/01/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafodd dechrau cyfarfod y Pwyllgor ei oedi oherwydd materion yn ymwneud â phresenoldeb Gweinidogion.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, Delyth Jewell AS. Cytunodd y Pwyllgor i ethol Heledd Fychan AS yn Gadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.3 Croesawodd y Cadeirydd dros dro’r Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

(09.30-11.00)

2.

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi.

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Nicky Guy, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwylliant a Chwaraeon

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip – 8 Tachwedd 2022

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 

(11.10-12.10)

3.

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Sesiwn Dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Gymraeg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gymraeg

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - 8 Tachwedd 2022

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 

(12.10)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch gwaith craffu ôl-weinidogol dilynol ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:

4.2

Gwybodaeth ychwanegol gan yr Undeb Darlledu, Adloniant, Cyfathrebu a'r Theatr (BECTU) yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 30 Tachwedd

Dogfennau ategol:

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o’r ddwy eitem gyntaf yn y cyfarfod sydd wedi’i drefnu ar 2 Chwefror 2023

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.10-12.20)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Celfyddydau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac Amgueddfa Cymru mewn perthynas â'i waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

 

(12.20-12.25

7.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch Ar-lein (Rhif 3 a Rhif 4)

Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y Nodyn Cyngor Cyfreithiol a chytunwyd i ystyried Adroddiad drafft yn ei gyfarfod nesaf, a drefnwyd ar gyfer 2 Chwefror 2023.

 

(12.25-12.30)

8.

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i Benodiadau Cyhoeddus: Trafod gohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft a chytuno arni fel y’i drafftiwyd.