Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Diogelwch Ar-lein

Cyflwynwyd y Bil Diogelwch Ar-lein (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 17 Mawrth 2022.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil yw “gwneud darpariaeth ar gyfer rheoleiddio gan OFCOM ar rai gwasanaethau rhyngrwyd ac mewn perthynas â hyn; ar gyfer troseddau cyfathrebu ac mewn perthynas â hwy; ac at ddibenion cysylltiedig”.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Mawrth 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 81.8KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 30 Mawrth 2022.

 

Cytunodd (PDF 40.5KB) y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau, ac i gyflwyno adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 21 Gorffennaf 2022.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/03/2022