Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.5 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AS.

 

(09.30-10.20)

2.

Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag undebau chwaraeon (1)

Noel Mooney, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Aled Lewis, Pennaeth Datblygu Pêl-droed, Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Leshia Hawkins, Prif Swyddog Gweithredol, Criced Cymru

Mojeid Ilyas, Swyddog Datblygu Cymunedau Amrywiol, Criced Cymru

Geraint John, Cyfarwyddwr Cymunedol, Undeb Rygbi Cymru

Chris Munro, Arweinydd Datblygu Clybiau Cenedlaethol, Undeb Rygbi Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Criced Cymru

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Undeb Rygbi Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Criced Cymru, ac Undeb Rygbi Cymru.

 

2.2 Cytunodd y tri sefydliad i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â chyllid.

 

(10.30-11.10)

3.

Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gydag undebau chwaraeon (2)

Fergus Feeney, Prif Swyddog Gweithredol, Nofio Cymru

Hanna Guise, Rheolwr Cenedlaethol Dysgu Nofio, Nofio Cymru

Phil John, Is-Gadeirydd, Pêl-fasged Cymru

Azeb Smalley, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Pêl-fasged Cymru

 

Ymateb i'r ymgynghoriad gan Nofio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Nofio Cymru a Phêl-fasged Cymru.

 

3.2 Cytunodd Pêl-fasged Cymru i rannu ymchwil y mae wedi'i chomisiynu i faterion trafnidiaeth a hygyrchedd.

 

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Nofio Cymru a Phêl-fasged Cymru gydag unrhyw gwestiynau nas cyrhaeddwyd.

 

(11.20-11.50)

4.

Ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru

Victoria Ward, Prif Swyddog Gweithredol

Matthew Williams, Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Chwaraeon Cymru.

 

(11.50)

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(11.50)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.50-12.15)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.15-12.25)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf a hydref 2022.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur cwmpasu ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol.

 

8.3 Nododd y Pwyllgor y trefniadau ar gyfer ei ymweliad â gogledd Cymru ar 19 a 20 Mai 2022.

 

(12.25-12.30)

9.

Cronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn Llywodraeth y DU, a chytunwyd i drafod y drafft ymhellach a chytuno arno y tu allan i'r cyfarfod hwn.