Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond nododd y byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Heledd Fychan AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Tom Giffard AS.

 

1.5 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Heledd Fychan AS a Carolyn Thomas AS ddatganiadau o fuddiant perthnasol.

 

(09.30-11.00)

2.

Sesiwn i graffu ar waith Gweinidogion: Gweinidog yr Economi, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Dawn Bowden MS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau

 

Papur tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru 

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

 

2.2 Cytunodd y Gweinidogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â'r sesiwn graffu.

 

(11.00)

3.

Papurau i'w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15-12.15)

5.

Briff technegol gan Lywodraeth Cymru ar Gysylltiadau Rhyngwladol

Paula Walsh, Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol

Ifona Deeley, Pennaeth Cysylltiadau Rhyngwladol

Iain Quick, Pennaeth Perfformiad a Chyflawni y Swyddfeydd Tramor

 

Briff y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol wedi'i harwain gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

5.2 Cytunodd y swyddogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

(12.15-12.30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ar y materion a godwyd yn y cyfarfod.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried papur ar ei strategaeth ar gyfer y dyfodol a'i flaenraglen waith mewn cyfarfod yn y dyfodol.