Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/11/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-10.45)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon, a datgan buddiannau

(09.30)

2.

Craffu ar Gynllun Cymru Sero Net Llywodraeth Cymru

Julie James AS – y Gweinidog Newid Hinsawdd

Robert Kent-Smith - Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth

Jonathan Oates - Pennaeth Thwf Glân

James Owen - Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Rheolaeth y Tir

Christine Wheeler - Dirprwy Gyfarwyddwr, Newid yn yr Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Ynni

 

Cymru Sero Net Cyllideb Garbon 2 (2021 i 25)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan randdeiliaid yn cynnig eu sylwadau cychwynnol ar Gynllun Cymru Sero Net

Dogfennau ategol:

(10.45)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

3.2

Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

3.3

Treillio ar wely’r môr ac Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:

3.4

Carthion yn gollwng o orlifoedd stormydd

Dogfennau ategol:

3.5

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

3.6

Cwyn yn erbyn Cyngor Sir y Fflint

Dogfennau ategol:

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat (10.45-11.00)

5.

Craffu ar Gynllun Cymru Sero Net Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitem 2

Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus, bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn cynllunio strategol anffurfiol ynghylch ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd