Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/10/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AS. Dirprwyodd Cefin Campbell AS ar ei rhan.

1.3 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Huw Irranca-Davies AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

(10.00-10.55)

2.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr Yr Amgylchedd a’r Môr

Steve Vincent, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Chris Wheeler, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd.

(11.05-12.00)

3.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Craffu ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr Yr Amgylchedd a’r Môr

Steve Vincent, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Chris Wheeler, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni

 

 

 

Cofnodion:

(12.00)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

4.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd:

Dogfennau ategol:

4.2

Safleoedd Rheoli Ffiniau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.3

Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.4

Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.5

Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio rhif 2) 2021

Dogfennau ategol:

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

6.

Trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod sesiynau craffu ar waith y Gweinidogion o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2 a 3.

7.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.