Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/02/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

O dan Reol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Sarah Murphy AS ddatganiad o fuddiant mewn perthynas ag eitem 3.

 

 

(13:30 - 14:45)

2.

Dyled ac effaith costau byw cynyddol: sesiwn dystiolaeth dau

Sarah Germain, Prif Swyddog Gweithredol - FareShare

Susan Lloyd-Selby, Arweinydd Rhwydwaith Cymru - Ymddiriedolaeth Trussell

Jen Griffiths, Rheolwr Gwasanaeth – Cyngor Sir y Fflint

Robbie Davison - Well Fed

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Sarah Germain, Prif Swyddog Gweithredol - FareShare 

Jen Griffiths, Rheolwr Gwasanaeth – Cyngor Sir y Fflint

Robbie Davison - Well Fed

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Susan Lloyd-Selby, Arweinydd Rhwydwaith Cymru yn Ymddiriedolaeth Trussell.

 

 

(15:00-15:50)

3.

Dyled ac effaith costau byw cynyddol: sesiwn dystiolaeth tri

Nicola Field – Undeb Credyd Cymru

Karen Davies – Purple Shoots 

Ceri Cunnington – Cwmni Bro Ffestiniog

 

 

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan y tystion a ganlyn:

 

Nicola Field – Undebau Credyd Cymru

Karen Davies – Purple Shoots

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Ceri Cunnington o Gwmni Bro Ffestiniog.

 

(15:50)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Llywydd ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

(15:50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(15:50- 16:05)

6.

Gwaith dilynol ar ddyled a’r argyfwng costau byw: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(16:05-16:35)

7.

Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i drafod drafft diwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

(16:35-16:55)

8.

Profiadau o’r system cyfiawnder troseddol: pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu: trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 

 

(16:55-17:05)

9.

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.