Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/09/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd, ond bod y cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Vikki Howells AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy AS ac roedd Ken Skates AS, Jack Sargeant AS a Vikki Howells AS yn bresennol fel dirprwyon. Nid oedd buddiannau i’w datgan.

 

 

 

 

 

(13.30 - 15.00)

2.

Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Janes Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Claire Bennett – Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

Jo Salway – Cyfarwyddwr, y Bartneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol.

 

2.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch y pwyntiau a ganlyn:

·         Ailsefydlu ffoaduriaid o Affganistan yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar y nifer y mae angen eu cartrefu, y math o lety sydd wedi’i sicrhau a’r gwasanaethau cymorth a gaiff eu darparu.

·         Hynt y cynlluniau i sefydlu canolfan breswyl arfaethedig i ferched yng Nghymru.

·         Canlyniadau neu hynt y trafodaethau ar gyllidebu ar sail rhyw.

 

 

(15.15 - 16.00)

3.

Dyled a'r pandemig - Sefydliadau cynghori

Gwennan Hardy, Uwch-swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth

Peter Tutton, Pennaeth Polisi, Ymchwil a Materion Cyhoeddus, StepChange

Jason Roberts, Cynghorwr Dyled, Canolfan Gyfraith Speakeasy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

 

(16.00 - 16.15)

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

4.1

Adroddiad Gwaddol Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Bumed Senedd, Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd yr Aelodau yr adroddiad.

 

4.2

Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Cadeirydd ynghylch gwaith Archwilio Cymru - 9 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.3

Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch amserlen y pwyllgorau - 14 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.4

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion pob Pwyllgor ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru - 16 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.5

Adroddiad Gweithdy Cwsmeriaid Bregus Dŵr Cymru - 25 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd yr Aelodau yr adroddiad.

 

 

4.6

Gohebiaeth gan Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg at y Cadeirydd ynghylch ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor - 19 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.7

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeiryddion Pwyllgorau ynghylch blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd - 20 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.8

Gohebiaeth gan Gyfarwyddwr RNIB Cymru at Aelodau'r Pwyllgor ynghylch ymchwil ddiweddaraf RNIB i brofiadau pleidleisio pobl ddall a rhannol ddall - 23 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.9

Gohebiaeth gan Victoria Winkler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan at y Cadeirydd ynghylch tlodi plant a diogelu hawliau mudwyr - 23 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.9a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.10

Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau at Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith a Phensiynau ynghylch codi credyd cynhwysol - 5 Awst 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.10a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.11

Gohebiaeth gan Altaf Hussain AS at y Cadeirydd ynghylch yr heriau y mae pobl sy'n colli eu golwg yn eu hwynebu bob dydd yng Nghymru - 11 Awst 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.11a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.12

Gohebiaeth gan Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru, Coleg Brenhinol Therapyddion Lleferydd ac Iaith Cymru at y Cadeirydd ynghylch anghenion pobl ifanc yn yr ystâd cyfiawnder ieuenctid o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu - 1 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.12a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

4.13

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch yr argyfwng dyngarol yn Affganistan - 10 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.13a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 

(16.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.15 - 16.30)

6.

Ystyried y dystiolaeth - sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gyflwynwyd o dan eitem 2 a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog. 

 

(16.30 - 16.45)

7.

Trafod y dystiolaeth - sefydliadau sy'n rhoi cyngor ynghylch dyledion

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3.

 

(16.45 - 17.00)

8.

Ystyried papur cwmpasu ar ofal plant a chyflogaeth rhieni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y papur cwmpasu ar ofal plant a chyflogaeth rhieni ac, yn amodol ar fân newidiadau, byddant yn cytuno ar y papur yn electronig.