Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/12/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

1.2.      Datganodd Joel James AS fuddiant perthnasol.

 

(09.00 - 10.00)

2.

Ymchwiliad i ddiwygio'r dreth gyngor - sesiwn dystiolaeth 1

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Rhys ap Gwilym, Uwch-ddarlithydd mewn Economeg, Ysgol Busnes Prifysgol Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Rhys ap Gwilym, Uwch-ddarlithydd mewn Economeg, Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor

 

(10.10 - 11.10)

3.

Ymchwiliad i ddiwygio'r dreth gyngor - sesiwn dystiolaeth 2

Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd, Cyngor Bro Morgannwg

Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd, Cyngor Gwynedd

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd, Cyngor Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd, Cyngor Gwynedd

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

(11.20 - 12.20)

4.

Ymchwiliad i ddiwygio'r dreth gyngor - sesiwn dystiolaeth 3

Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Andrew Dixon, Cadeirydd, Fairer Share

James Wood, Rheolwr Polisi, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl (NRLA)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan

Andrew Dixon, Cadeirydd, Fairer Share

James Wood, Rheolwr Polisi, y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid Preswyl

 

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cartrefu ffoaduriaid o Wcráin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cartrefu ffoaduriaid o Wcráin.

 

5.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft 2023-24 Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau mewn perthynas â Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.

 

5.3

Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i'r adroddiad ar asedau cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i'r adroddiad ar asedau cymunedol.

 

5.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â Deiseb P-06-1304 Adolygu'r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy'n effeithio ar ein cymunedau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â Deiseb P-06-1304 Adolygu'r polisi tai dros dro mewn argyfwng sy'n effeithio ar ein Cymunedau.

 

5.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.20 - 12.35)

7.

Ymchwiliad i ddiwygio’r dreth gyngor - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.