Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/10/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

(10.45 - 12.00)

2.

Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin – sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Jane Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Ruth Meadows, Cyfarwyddwr Dros Dro Ymateb Wcráin, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

Jo Trott, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Ruth Meadows, Cyfarwyddwr Dros Dro Ymateb Wcráin, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

Jo Trott, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

 

2.2. Cytunodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i ddarparu:

·         Ffigurau ar nifer y ffoaduriaid o Wcráin sydd wedi symud o’u llety gwreiddiol, pan fydd gwybodaeth o’r platfform data ar gael

·         Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygu a defnyddio llety modiwlar, gan gynnwys y gost fesul uned, a sut y caiff llety o’r fath ei ddefnyddio mewn rhaglenni i fodloni anghenion tai

·         Nodyn ar y gostyngiad mewn taliadau disgresiwn at gostau tai

·         Copi o’r llythyr gan Weinidogion Cymru at Lywodraeth y DU ynghylch lwfansau tai lleol

 

 

(12.00)

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadaol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadol.

 

3.2

Gohebiaeth gan y Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau ac yn dilyn trafodaeth bellach yn breifat, cytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

 

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Bil Prisiau Ynni’r DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Bil Prisiau Ynni’r DU.

 

(12.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.00 - 12.15)

5.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

 

(12.15 - 12.30)

6.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

 

(13.15 - 14.15)

7.

Briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â fformiwla gyllido llywodraeth leol

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

James Koe, Uwch-swyddog Ystadegol, Rheolwr Ariannu yn y Dyfodol a’r Setliad, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Cofnodion:

7.1. Cafodd y Pwyllgor frîff technegol gan:

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid (Cyllid a Buddiannau), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

(14.15 - 14.30)

8.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a ddrafftio adroddiad byr ar waith y Pwyllgor ar gartrefi i ffoaduriaid o Wcráin.