Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.35-09.50)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â'r gadwyn gyflenwi - Canfyddiadau'r broses ymgysylltu (09.50-10.00)

Rhayna Mann, Uwch-reolwr, Ymgysylltu â Dinasyddion, Senedd Cymru

Cyfarfod cyhoeddus (10.00-12.55)

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr oddi wrth Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr oddi wrth Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

Dogfennau ategol:

(10.00-11.00)

3.

Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi - Sefydliadau Logisteg a Chludo Nwyddau

Sally Gilson, Rheolwr Polisi, Sgiliau, y Gymdeithas Cludo ar y Ffyrdd

Chris Yarsley, Rheolwr Polisi, Cymru, Canolbarth a De Orllewin Lloegr – Logistics UK

Andrew Potter, Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.00-11.15)

(11.15-12.00)

4.

Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi - Sefydliadau busnes

Pete Robertson – Prif Weithredwr, Ffederasiwn Bwyd a Diod Cymru

Paul Slevin, Llywydd, Siambrau Cymru

Dogfennau ategol:

Egwyl (12.00-12.10)

(12.10-12.55)

5.

Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi - Undebau Llafur

Peter Hughes, Ysgrifennydd, Unite Cymru

 

Dogfennau ategol:

(12.55)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.55-13.30)

7.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Adolygiad o Gynllunio Strategol