Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/11/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2  Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

Croesawodd y Cadeirydd Jane Dodds AS, a oedd yn bresennol yn unol â Rheol Sefydlog 17.49.

 

(09.30-10.30)

2.

Deintyddiaeth - sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

Fiona Sandom, Cadeirydd, Cymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

Mari Llewellyn Morgan, Cynrychiolydd Cymru, Cymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Cyngor cyfreithiol

Papur 1 - Tystiolaeth gan Gymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Therapyddion Deintyddol Prydain.

 

(10.30)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan y Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.2

Llythyr at y Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.3

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cais am wybodaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.4

Llythyr gan y Coleg Nyrsio Brenhinol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch streicio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.5

Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb i alluogi trigolion Cymru i gael mynediad at lwybr diagnosis “Hawl i Ddewis” y GIG ar gyfer ADHD

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.6

Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb i Wella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.7

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Diweddariad ar sefydlu Gweithrediaeth GIG i Gymru ac adborth arolwg rhanddeiliaid.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.8

Llythyr at y Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

3.9

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 5 ac eitem 7.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

(10.30-10.45)

5.

Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

(13.00-14.15)

6.

Deintyddiaeth: sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Swyddog Deintyddol.

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew Dickenson, Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Alex Slade, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol ac Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

 

Papur 2 - Tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

6.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o fanylion am yr amcanion a osodwyd ar gyfer y byrddau iechyd o ran deintyddion a deintyddiaeth.

 

(14.15-14.30)

7.

Deintyddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.