Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Buffy Williams AS, dirprwyodd Vikki Howells AS ar ei rhan.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Sioned Williams AS ar gyfer eitemau 1 i 6 ar yr agenda. Roedd Heledd Fychan AS yn dirprwyo ar ran yr eitemau hynny.

 

(10.45 - 12.00)

2.

Gweithredu diwygiadau addysg - sesiwn dystiolaeth 1

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

Hannah Wharf, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog ynghylch olrhain y ffigurau ar gydbwysedd y disgyblion ar Gynlluniau Datblygu Unigol, faint sy’n cael eu cynnal gan ysgolion a faint sy’n cael eu cynnal gan restr yr awdurdodau lleol, yn ogystal â nifer y disgyblion sydd ar yr hen gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig ac sydd bellach yn cael eu cefnogi o dan y system Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd.

 

(12.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

3.2

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

3.3

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

3.4

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

3.5

Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

3.6

Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

3.7

Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

3.8

Absenoldeb disgyblion

Dogfennau ategol:

3.9

P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

Dogfennau ategol:

3.10

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

3.11

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

(12.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod cyfan ar 21 Medi

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.35)

5.

Absenoldeb disgyblion - trafod y materion o bwys

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion o bwys. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 

(12.35 - 12.45)

6.

Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafod y cwmpas a’r dull gweithredu

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a’r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad. Cytunwyd y byddai papur manylach yn cael ei ystyried yn nhymor yr hydref.

 

(12.45 - 12.50)

7.

Blaenraglen waith yr hydref - diweddariad llafar ar y dull o gynnal gwaith
craffu blynyddol

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Cymwysterau Cymru a CBAC i’r Pwyllgor ar gyfer sesiwn graffu ar y cyd ar haf 2022, dyddiad y cyfarfod i’w gadarnhau. 

7.2 Bu'r Pwyllgor yn trafod a chytuno ar y dull o gynnal y sesiynau craffu blynyddol gyda Cymwysterau Cymru, Estyn a'r Comisiynydd Plant.

 

(12.50 - 13.00)

8.

Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar

Cofnodion:

8.1 Rhoddodd yr Aelodau ddiweddariadau llafar ar weithgareddau’r Pwyllgor yr oeddent wedi’u cyflawni yn ystod y tymor, gan gynnwys:

- Ymweliad â Gweithredu dros Blant Caerffili

- Ymweliad ag Ysgol Gynradd Monnow

- Ymweliad â Chanolfan Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

- Ymweliad ag Ysgol Gynradd Rhosymedre

- Adborth am yr ymchwiliad ar y cyd â'r Pwyllgor Diwylliant ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

- Diweddariad ar gyfarfodydd gweinidogol misol