Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/04/2023 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru (09.00-09.15)

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09:15-09:30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS.

 

1.3 Roedd John Griffiths AS yn bresennol fel dirprwy ar ran Rhianon Passmore AS ar gyfer eitemau 1 i 5.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2023

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Ymateb Llywodraeth Cymru - 6 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Taliad o Gronfa Wrth Gefn y DU - 9 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar y gymorth dyngarol i Wcráin - 16 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Effaith chwyddiant ar y rhaglen addysg ac ysgolion - 20 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyllid Ychwanegol ar gyfer y GIG - 24 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.6

PTN 6 - Llythyr gan y Prif Weinidog: Cydsyniad Brenhinol Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - 22 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.7

PTN 7 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 9 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.8

PTN 8 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 24 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.9

PTN 9 - Llythyr gan Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Llywodraeth y DU at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 22 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.10

PTN 10 - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-2024 - Ymateb wedi'i ddiweddaru gan Gomisiwn y Senedd - 30 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

2.11

PTN 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Setliad Llywodraeth Leol - 3 Ebrill 2023

Dogfennau ategol:

2.12

PTN 12 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Memorandwm Esboniadol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) - 28 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.13

PTN 13 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Y Bil Bwyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Olwen Spiller, Dirprwy Bennaeth Diogelu'r Amgylchedd

Roger Herbert, Pennaeth Monitro, Tystiolaeth ac Asesu Ansawdd Aer

 

Dogfennau ategol:

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) (PDF, 218KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 2MB)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar oblygiadau ariannol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) gan Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd; Olwen Spiller, Dirprwy Bennaeth Diogelu'r Amgylchedd; a Roger Herbert, Pennaeth Monitro, Tystiolaeth ac Asesu Ansawdd Aer.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 24 Mai

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.45)

5.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 

(10.45-11.15)

6.

Adolygiad o'r Datganiad o Egwyddorion

Dogfennau ategol:

FIN(6)-08-23 P1 - Datganiad o Egwyddorion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd ar ei ddull o adolygu'r Datganiad o Egwyddorion.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, a'r Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol, i ofyn am eu barn ar y Datganiad o Egwyddorion cyfredol.