Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS.

 

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Peter Fox AS fuddiant o dan eitem 7, sef ei fod yn ffermwr ac yn derbyn y taliad sengl.

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).

2.1

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Craffu cyn y gyllideb - 28 Medi 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) - 30 Medi 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: Sesiwn dystiolaeth

Ken Skates AS, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Papurau ategol:

FIN(6)-19-22 P1 – Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-24

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 gan y tystion a ganlyn: Ken Skates AS, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu; Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd; a Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid.

 

3.2 Cytunodd Comisiwn y Senedd i wneud y canlynol:

 

·         Darparu nodyn ar y prosiectau a nodwyd ar gyfer 2023-24, sydd wedi'u cynnwys yng nghronfa prosiect y Comisiwn.

·         Cylchredeg canllaw i Aelodau o’r Senedd ynghylch y system wresogi ac awyru yn swyddfeydd Tŷ Hywel.

·         Darparu nodyn ar y blaenoriaethau lefel uchaf o fewn strategaeth y Comisiwn ar gyfer lleihau ei gostau ynni a'i ôl troed carbon.

·         Darparu nodyn ar gymhwysedd y Comisiwn ar gyfer menter Llywodraeth Cymru, buddsoddi i arbed.

·         Darparu nodyn ar strwythur staff y Comisiwn.

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.30-10.45)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

(10.45-11.00)

6.

Goblygiadau ariannol Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-19-22 P2 – Adroddiad drafft (I'w gynnwys yn y pecyn atodol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

(11.00-11.15)

7.

Goblygiadau ariannol Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Bil Amaethyddiaeth (Cymru). (PDF, 375KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 3.7MB)

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dogfennau ategol a chytunodd i gymryd tystiolaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ar oblygiadau Ariannol Bil Amaethyddiaeth (Cymru).

(11.15-11.30)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-19-22 P3 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

(11.30-12.00)

9.

Adolygu Protocol y Gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-19-22 P4 – Papur ar Brotocol y Gyllideb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried y papur ar Brotocol y Gyllideb.