Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/09/2023 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru (09.00-09.15)

Rhag-gyfarfod Preifat (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 21 Mehefin, 28 Mehefin a 6 Gorffennaf.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - Amserlenni diwygiedig - 30 Mehefin 2023

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Cyllid: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol – 6 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ystadegau alldro cyfraddau Treth Incwm Cymru 2021-22 - 7 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Gorwariant cyllideb ysgolion - 11 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth ariannol i Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol ei hystyried wrth gynllunio eu cyllideb - 12 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.6

PTN 6 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol: Amserlen Cyllideb Ddrafft 2024-25 - 17 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.7

PTN 7 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - 13 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.8

PTN 8 - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Deddf Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 2023 - 27 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.9

PTN 9 - Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymateb Llywodraeth Cymru – 11 Awst 2023

Dogfennau ategol:

2.10

PTN 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Biliau Diwygio - 23 Awst 2023

Dogfennau ategol:

2.11

PTN 11 - Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Ymateb Llywodraeth Cymru - 1 Medi 2023

Dogfennau ategol:

2.12

PTN 12 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Taliad costau byw - 11 Gorffennaf 2023

Dogfennau ategol:

2.13

PTN 13 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Taliad costau byw - 1 Awst 2023

Dogfennau ategol:

2.14

PTN 14 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Cyllid: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol – 7 Medi 2023

Dogfennau ategol:

2.15

PTN 15 – Llythyr gan Archwilio Cymru: Hysbysu am ddyddiadau cau archwilio - 3 Awst 2023

Dogfennau ategol:

2.16

Papur i’w nodi 16 - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Papurau tystiolaeth yn cefnogi Cyllideb Ddrafft 2024-25 - 8 Medi 2023

Dogfennau ategol:

(09.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4, 5, 7, 8, 9 a 10

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.30-10.00)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Briff technegol gyda’r Prif Economegydd

Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

Julian Revell - Pennaeth Dadansoddi Cyllidol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-23 P1 - Sleidiau cyflwyno

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio economaidd a chyllidol gan Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru; a Julian Revell, Pennaeth Dadansoddi Cyllidol, Llywodraeth Cymru.

 

(10.00-10.15)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Briff technegol gyda’r Prif Economegydd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 

(10.15-11.15)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Craffu cyn y Gyllideb

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft 2024-25 Llywodraeth Cymru gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth; a Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid.

 

6.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r canlynol:

 

·         Nodyn ynghylch Cyfraddau Treth Incwm Cymru (CTIC), yn canolbwyntio ar sut mae treth a gesglir drwy CTIC wedyn yn cael ei defnyddio yng nghyllidebau Llywodraeth Cymru.

 

(11.15-11.30)

7.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Craffu cyn y Gyllideb: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(11.30-11.45)

8.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull craffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-23 P2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – 20 Gorffennaf 2023

FIN(6)-13-23 P3 - Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes – 2 Awst 2023

FIN(6)-13-23 P4 - Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes – 4 Gorffennaf 2023

FIN(6)-13-23 P5 - Y Dull o Graffu ar y Gyllideb

FIN(6)-13-23 P6 – Llythyr ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd ar y dull o graffu ar y gyllideb a’r llythyr ymgynghori.

 

(11.45-12.00)

9.

Adolygu protocol y gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-23 P7 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd – 9 Awst 2023

FIN(6)-13-23 P8 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol – 20 Gorffennaf 2023

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar yr adolygiad o brotocol y gyllideb a chytunodd i ysgrifennu at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys.

 

(12.00-12.30)

10.

Gwaith yn y dyfodol: Cynllunio strategol

Dogfennau ategol:

FIN(6)-13-23 P9 – Cynllunio strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar gynllunio strategol.