Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

(10.00–11.00)

2.

Systemau a ffiniau etholiadol: tystiolaeth lafar

Yr Athro Roger Awan-Scully, Pennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ac Athro Gwyddorau Gwleidyddol, Prifysgol Caerdydd

Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

(11.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papurau.

3.1

Ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar systemau a ffiniau etholiadol

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 20 Ebrill 2020

Cofnodion:

4.1  Tynnwyd y cynnig yn ôl.

(11.00)

5.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1  Derbyniwyd y cynnig.

(11.00–11.10)

6.

Systemau a ffiniau etholiadol: ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1  Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(11.10–11.20)

7.

Capasiti’r Cynulliad: y dull o ymgynghori

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1  Cytunodd y Pwyllgor ei ddull o ymgynghori ar gyfer ei ymchwiliad i gapasiti’r Cynulliad.

(11.20–11.35)

8.

Ethol Cynulliad mwy amrywiol: diweddariad ar yr ymchwiliad

Cofnodion:

8.1  Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â’i ymchwiliad i amrywiaeth y Cynulliad.

8.2  Ystyriodd y Pwyllgor gofnod ysgrifenedig o’r materion a drafodwyd yn ystod ei drafodaeth â rhanddeiliad ar amrywiaeth y Cynulliad ar 10 Chwefror 2020, a chytunodd i’w gyhoeddi.

(11.35–11.45)

9.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

9.1  Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a gyfer gweddill y tymor.

9.2  Yn sgil pandemig COVID-19, cytunodd y Pwyllgor i ohirio ei ymweliad i Gaeredin, ac i ystyried maes o law pa newidiadau eraill y dylid eu gweud i’r flaenraglen waith.