Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

Cyfnod cofrestru

(13.30-14.00)

 

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00-15.00)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Swyddfa Weithredol y Prif Weinidog a dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon ynghylch pwyllgorau’n craffu ar fframweithiau cyffredin - 16 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Fframwaith drafft ar Sylweddau Peryglus - 18 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Gynullydd y Pwyllgor Iechyd a Chwaraeon at y Cadeirydd ynghylch Fframwaith Cyffredin Dros Dro y DU ar Labelu cysylltiedig â Maeth, Cyfansoddiad a Safonau - 22 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

3.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) - 6 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

3.5

Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 7 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

3.6

Papur i'w nodi 6: Cytundebau Rhyngwladol, Fframweithiau Cyffredin a Datganoli - papur gan yr Athro Michael Keating a Lindsey Garner-Knapp

Dogfennau ategol:

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(15.05-15.20)

5.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

(15.20-15.50)

6.

Trafod y dogfennau cryno ar y Fframweithiau Cyffredin a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

(15.50-16.05)

7.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru: cynnig ar gyfer gwaith dilynol

Dogfennau ategol: