Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

Gwaith dilynol

Yn dilyn diwedd cyfnod pontio’r UE, cytunodd y Pwyllgor i gynnal gwaith dilynol i ystyried y newidiadau i’r rhyddid i symud ar ôl Brexit.

Yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2021, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gydag academyddion er mwyn cael diweddariad ar y materion a ystyriwyd yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol, gan gynnwys cynnydd Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE y DU, yng Nghymru, ac unrhyw faterion pellach sydd heb eu datrys.

Yn ei gyfarfod ar 25 Ionawr 2021, cyfarfu’r Pwyllgor â Llysgennad yr UE i’r DU er mwyn cael dealltwriaeth o safbwynt yr UE ar hawliau dinasyddion yr UE yng Nghymru ar ôl Brexit.

Ym mis Ionawr 2021 cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws gyda dinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru a sefydliadau partner, i gasglu eu safbwyntiau ar roi’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar waith.

Ar 17 Chwefror 2021 ysgrifennodd y Cadeirydd at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd a Gweinidog Ffiniau'r Dyfodol a Mewnfudo yn y Swyddfa Gartref i amlinellu canfyddiadau ac argymhellion y Pwyllgor.

Adroddiad

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad (PDF, 4BM): Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru, 8 Tachwedd 2019. Ymatebodd (PDF, 641KB) Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 20 Rhagfyr 2019. Trafodwyd yr adroddiad a’r ymateb yn y Cyfarfod Llawn 22 Ionawr 2020.

Ynghyd â chyhoeddi ei adroddiad, mae’r Pwyllgor wedi creu cyfres o fideos i gyflwyno eu canfyddiadau.

Mae’r fideo cyntaf yn rhoi crynodeb o’r ymchwiliad, a gellir ei weld isod:

YouTube-Here https://www.youtube.com/embed/Us5I6xiKfJ0

Mae’r ail fideo yn canolbwyntio ar Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a gellir ei weld yma:

YouTube-Here https://www.youtube.com/embed/FdM_CAKF9Zg

Casglu tystiolaeth

Er mwyn llywio ei ymchwiliad, casglodd y Pwyllgor dystiolaeth gan academyddion, rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd.

Casglodd y Pwyllgor dystiolaeth gan academyddion ar 13 Mai 2019 er mwyn deall rhai o'r materion allweddol ar ryddid i symud yn sgil Brexit er mwyn llywio gwaith yn y dyfodol, os bydd angen, yn y maes hwn.

Ar 9 Gorffennaf 2019 lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad (PDF, 4MB) ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – goblygiadau i Gymru. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 10 Medi a chafwyd 16 o ymatebion (PDF, 920KB).

Cynhaliodd y Pwyllgor grŵp ffocws (PDF, 108KB) ar 30 Medi 2019 gyda gwladolion yr UE a sefydliadau partner er mwyn meithrin dealltwriaeth o'u profiad byw.

Cefndir

Ym mis Medi 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur o'r enw  ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’ (PDF, 1MB) sy'n amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ar reolau rhyddid i symud yn y dyfodol ar ôl Brexit.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Phapur Gwyn ar bolisi mewnfudo yn y dyfodol o'r enw: ‘The UK’s future skills-based immigration’ (PDF, 14.6MB) ym mis Rhagfyr 2018. Mae'r papur yn amlinellu cynlluniau'r Llywodraeth i gyflwyno un system fewnfudo newydd, gan ddod â symudiad rhydd i ben.

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru waith ymchwil, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, o'r enw ‘Mudo yng Nghymru: Effaith newidiadau polisi ôl-Brexit’.

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ewch i dudalen hafan y Pwyllgor, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddMADY@senedd.cymru

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-bost yn rheolaidd sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit. Os hoffech inni anfon hwn atoch, e-bostiwch SeneddMADY@senedd.cymru.

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/05/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau