Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson.

1.3        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar yr UE.

1.4        Croesawodd y Cadeirydd Mandy Jones fel Aelod o'r Pwyllgor.

 

(14.00-15.30)

2.

Fframweithiau polisi cyffredin y DU

Yr Athro Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating, Prifysgol Aberdeen

Akash Paun, Institute for Government

Dr Hedydd Phylip, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.35)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch yr adroddid ar y cytundeb ar fasnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a’r DU – 7 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at Gynullydd y Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad, Senedd yr Alban, ynghylch craffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin - 11 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Nodwyd y papur.

 

 

3.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch cyfarfod y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Ewrop) – 12 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1  Nodwyd y papur.

 

 

3.4

Papur i'w nodi 4: Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – tystiolaeth ysgrifenedig gan Bwyd a Diod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1  Nodwyd y papur.

 

 

3.5

Papur i'w nodi 5: Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – tystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngres Undebau Llafur Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1  Nodwyd y papur.

 

 

(15.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.35-15.50)

5.

Fframweithiau polisi cyffredin y DU – ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.50-16.00)

6.

Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit – ystyried gohebiaeth at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau yr ohebiaeth ddrafft a chytunwyd arni, a chytunwyd y dylid ei hanfon at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.