Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant.

(14.00-15.30)

2.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gweinidog Tai ac Adfywio

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.30-15.35)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur 1 - Gohebiaeth gan Simon Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 - 21 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

3.2

Papur 2 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â'r cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 21 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

3.3

Papur 3 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â'r Fforwm Gweinidogol newydd - 26 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nodwyd y papur.

(15.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.35-15.50)

5.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gweinidog Tai ac Adfywio - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(15.50-16.50)

6.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu