Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/03/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Dai Lloyd AC ei fod yn aelod o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

1.3        O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Angela Burns AC ei bod yn Gadeirydd ar y Grŵp Trawsbleidiol ar Sepsis.

 

 

(09.30-10.30)

2.

Sepsis: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Peter Saul, Cyd-Gadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 

(10.30)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 21 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Nododd y Pwyllgor y llythyr

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1  Cytunodd y Pwyllgor i’r Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

 

(10.30-11.30)

5.

Briff technegol ar Covid-19

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Dr Giri Shankar, Prif Ymgynghorydd Proffesiynol ar gyfer Diogelu Iechyd

Cofnodion:

5.1  Cafodd y Pwyllgor frîff technegol preifat ar Covid-19.

 

(11.30-11.45)

6.

Sepsis: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.