Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Caroline Jones AC.

 

 

 

(09.00-11.00)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: sesiwn dystiolaeth 1

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

·         Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

·         Reg Mitchell-Kilpatrick, Cyfarwyddwr -  Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i:

  • Ddarparu'r wybodaeth poblogaeth a ddefnyddiwyd fel rhan o'r cyfrifiadau ar gyfer setliad Llywodraeth Leol a manylion o ran y rhesymau dros ddefnyddio’r set ddata benodol hon;
  • Rhoi cyfanswm yr holl gronfeydd cyfalaf sydd ar gael i awdurdodau lleol i gefnogi'r agenda ddatgarboneiddio;
  • i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch:

o   sut yr eir i'r afael â'r gwahaniaeth rhwng staff gofal/gwasanaethau cymdeithasol a gyflogir yn y GIG a'r rheini mewn awdurdodau lleol o ran cyflog, telerau ac amodau, a statws; a pha gamau eraill a gymerir i wella amodau cyflogaeth ac ansawdd gwaith ar gyfer staff cyflogedig awdurdodau lleol yn y sector gofal/gwasanaethau cymdeithasol;

o   sut y mae'r Gweinidog yn disgwyl i'r cynnydd yng Ngrant y Tasglu Gofal Cymdeithasol a Phwysau Cynaliadwyedd gael ei ddefnyddio a'r canlyniadau a ddymunir;

o   a yw'r £2.3miliwn a ddyrannwyd fel grant penodol i'r Gwasanaeth Mabwysiadu yn ddigonol, a sut y bydd yr arian ychwanegol hwn yn arwain at ganlyniadau gwell?

o   sut mae Llywodraeth Cymru yn monitro cyflawniad y gofynion a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014?

 

 

(11.00-11.45)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: sesiwn dystiolaeth 2

Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Gary Haggaty, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru

Alyson Francis, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymunedau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

·       Karin Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru

·       Alyson Francis, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymunedau, Llywodraeth Cymru

 

3.2 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

·       Rhagor o wybodaeth am ddatblygiad Cynllun Gwella’r Gyllideb ac, yn benodol, y gwaith sy’n mynd rhagddo i adolygu a gwerthuso cynnydd a rhagor o fanylion am y prif gerrig milltir;

·       Pryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl pederfynu’n derfynol ynghylch gweithredu argymhellion y cyd-bwyllgorau mewn perthynas â chyhoeddi’r holl asesiadau unigol o effaith mewn un lle:

·       Manylion ymatebion Llywodraeth Cymru i’r argymhellion perthnasol yn adroddiad Cam 2 Chwarae Teg ar asesiadau o effaith y gyllideb; a

·       Rhagor o wybodaeth am y gwersi a ddysgwyd yn dilyn y cynllun peilot i baratoi cyllidebau ar sail rhyw yn 2007

 

 

 

 

 

(11.45-11.50)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 - 10 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020.

 

4.2

Gohebiaeth at y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch ymateb i’r adroddiad ar fudd-daliadau yng Nghymru - 16 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i’r adroddiad ar fudd-daliadau yng Nghymru.

 

4.13

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ynghylch Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned - 17 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nodod y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Tracy Burke, Llywodaeth Cymru ynghylch Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned.

 

4.4

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch ei ymchwiliad i dlodi tanwydd – 18 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeiryddd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch eu hymchwiliad i dlodi tanwydd:

 

4.5

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn ymateb i gais y Pwyllgor am wybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 27 Tachwedd – 19 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn ymateb i gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 27 Tachwedd.

4.6

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn gofyn am ragor o wybodaeth am ddiogelwch tân yn dilyn y cyfarfod ar 5 Rhagfyr – 20 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn gofyn am ragor o wybodaeth am ddiogelwch tân yn dilyn y cyfarfod ar 5 Rhagfyr.

 

(11.50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod eitemau 6 a 10

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.50-12.30)

6.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3. 

 

(13.00-13.45)

7.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Ceri Stradling, Dirprwy Gadeirydd, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Shereen Williams, Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Ceri Stradling, Dirprwy Gadeirydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

·       Shereen Williams, Prif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

 

 

(13.45-14.30)

8.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Dominic MacAskill, Rheolwr Rhanbarthol, UNSAIN Cymru

Amber Courtney, Trefnydd Datblygu Gwybodaeth, UNSAIN Cymru

Mike Payne, Uwch-drefnydd y GMB

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Dominic MacAskill, Rheolwr Rhanbarthol UNSAIN Cymru

·       Amber Courtney, Trefnydd Datblygu Gwybodaeth UNSAIN Cymru

·       Mike Payne, Uwch Drefnydd GMB

 

 

 

(14.30-15.15)

9.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Sally Chapman, Dirprwy Brif Swyddog a Swyddog Monitro, Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Y Cynghorydd Jan Curtice, Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dave Daycock, Clerc a Swyddog Monitro, Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: 

·       Sally Chapman, Dirprwy Brif Swyddog a Swyddog Monitro Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

·       Y Cynghorydd Jan Curtice, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

·       Dave Daycock, Clerc a Swyddog Monitro Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

(15.15-15.30)

10.

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) drafft: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 7, 8 a 9.