Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/12/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AS.

 

(09:30-10:15)

2.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Sara Huws,Hanesydd Celf a Phensaernïaeth, cyd-sefydlydd yr East End Women's Museum

Dr Sarah May, Prifysgol Abertawe

Helen Molyneux, Monumental Welsh Women

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr ymchwiliad gyda'r tystion.

 

(10:30-11:10)

3.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Y Cynghorydd Cefin Campbell, Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig o Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr ymchwiliad gyda’r tystion.

 

4.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Gohebiaeth â'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Gweinidog Gwladol dros Ddigidol a Diwylliant

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

6.

Ôl-drafodaeth breifat

(11:15- 11:20)

7.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(11:20- 11:40)

8.

Clyw fy nghân: ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw: Trafod yr adroddiad diwygiedig

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad diwygiedig.

 

(11.40-11.50)

9.

COVID-19: Effaith y pandemig ar y celfyddydau - trafod y sesiwn drafodaeth â rhanddeiliaid

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y crynodeb o’r sesiwn rhanddeiliaid â gweithwyr llawrydd o'r diwydiannau creadigol.

 

(11.50-12.00)

10.

Trafod y blaengynllun gwaith drafft

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y blaengynllun gwaith.