Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/04/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC a Vikki Howells AC.

1.3 Datganodd Rhianon Passmore AC fod ei mab yn cymryd rhan yn yr Urdd.

(09.30 - 10.40)

2.

Minnau hefyd! - ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Plant a phobl ifanc

Siân Lewis, Prif Weithredwr, yr Urdd

Catrin James, Swyddog Cenedlaethol Polisi a Phrosiectau, yr Urdd

Kathryn Williams, Cyfarwyddwr, Rubicon Dance

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Dangoswyd fideo gan y ddau sefydliad i’r Aelodau.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau Aelodau’r Pwyllgor.

2.3 Cytunodd cynrychiolwyr yr Urdd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor am ei dull strategol ynghylch rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol.

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i drafod y papur hwn yn ystod y rhan breifat o’r cyfarfod heddiw.

3.1

Gohebiaeth gan y BBC ynghylch cynrychiolaeth o Gymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.40 - 12.30)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

6.

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: papur briffio cyfreithiol ac ystyriaeth o'r materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r papur briffio cyfreithiol a’r ystyriaeth o’r materion allweddol.

7.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Trafod yr adroddiad draftt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau i rannu eu safbwyntiau â’r tîm clercio cyn trafod yr adroddiad eto yn y cyfarfod cyntaf yn dilyn toriad y Pasg.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu