Rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

 

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ystyried sut y gall cyrff sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus ddefnyddio diwylliant i fynd i’r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol yng Nghymru.

Dywedwch wrthym beth ydych chi’n ei feddwl mewn ymateb i’r cwestiynau canlynol.  Mae croeso i chi ymdrin ag unrhyw faterion eraill yn eich ymateb:

  • Pa mor effeithiol y mae Llywodraeth Cymru wedi bod o ran gwella cyfranogiad a mynediad at ddiwylliant i bobl mewn tlodi?
  • Pa mor effeithiol y mae ymdrechion cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru (sef Cyngor y Celfyddydau, yr Amgueddfa Genedlaethol, y Llyfrgell Genedlaethol a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru) a llywodraeth leol wedi bod i ddefnyddio diwylliant i drechu tlodi;
  • Pa effaith mae rhaglen Cyfuno Llywodraeth Cymru wedi’i chael ar ddefnyddio diwylliant i fynd i’r afael â thlodi?
  • Pa mor effeithiol mae rhaglenni arloeswyr Cyfuno wedi bod wrth ysgogi cydweithredu lleol?

Anfonwch eich sylwadau atom drwy e-bost at SeneddDGCh@cynulliad.cymru. Gofynnwn i’r holl gyfraniadau ein cyrraedd ni cyn 14 Rhagfyr 2018. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried yr ymatebion ac yn penderfynu sut i symud yr ymchwiliad ymlaen.

Y cefndir

Mae gan y Pwyllgor ddiddordeb mewn sut y gall y cyrff a ariennir yn gyhoeddus ddefnyddio diwylliant i fynd i’r afael ag effeithiau tlodi ac allgáu cymdeithasol. Pan fyddwn yn cyfeirio at gyrff a ariennir yn gyhoeddus, rydym yn cynnwys awdurdodau lleol, safleoedd treftadaeth, theatrau, ysgolion, amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd.

Un o’r ffyrdd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â’r mater hwn yw drwy raglen o weithgareddau lle mae sefydliadau cenedlaethol yn cydweithio ag awdurdodau lleol ac arweinwyr cymunedau, ymhlith blaenoriaethau eraill, i gyflwyno ffyrdd newydd o leihau rhwystrau a mynediad at y sefydliadau diwylliannol cenedlaethol, ac i greu fframweithiau newydd ar gyfer ymgysylltu a chyflawni’n lleol. Mae Llywodraeth Cymru wedi galw’r rhaglen hon yn Cyfuno.

Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi clystyrau Cymunedau yn Gyntaf wrth gysylltu â sefydliadau diwylliannol. Cydgysylltwyd y rhaglen gan Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi defnyddio ei nawdd i gyrff cenedlaethol i’w cyfeirio i ddefnyddio eu harian gan y llywodraeth i leihau tlodi a mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol. Er enghraifft, mae llythyrau cylch gwaith presennol Cyngor y Celfyddydau, y Llyfrgell Genedlaethol, yr Amgueddfa Genedlaethol a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cyfeirio at y sefydliadau hyn yn parhau i gyfrannu at y rhaglen Cyfuno.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/10/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau