Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden. Roedd Eluned Morgan yn dirprwyo.

 

8.

Trawsgrifiad

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 ac 8

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.15-09.45)

3.

Bil Cymru: Briff gan y Gwasanaeth Cyfreithiol

Katie Wyatt, Cynghorydd Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor sesiwn wybodaeth gyfreithiol ar Fil Cymru.

 

(09.45-10.30)

4.

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr - Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Peter Owen, Pennaeth y Gangen Polisi y Celfyddydau 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor a chytunodd i ddarparu rhagor o wybodaeth am:

 

Ø  Cymru Hanesyddol - sut y bydd yn gweithio a beth fydd ei gylch gorchwyl;

Ø  Y cynllun newydd ar gyfer amgueddfeydd yng Cymru;

Ø  Y rhaglenni 'Fusion' a 'celfyddydau a dysgu creadigol' ac;

Ø  Y 'Fforwm Cyfryngau', gan gynnwys ei flaenraglen waith.

 

(10.45-11.30)

5.

Bil Cymru: Tystiolaeth gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

Huw Gapper, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd swyddogion o Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(11.30-12.15)

6.

Craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Iaith Gymraeg

Paul Kindred, Uwch-ddadansoddwr Polisi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y Gweinidog i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor a chytunodd i:

 

Ø  Ddarparu gwybodaeth bellach ar yr amserlen ar gyfer y strategaeth iaith Gymraeg;

Ø  Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ddarparu nodyn ar gylch gorchwyl Adolygiad Donaldson mewn perthynas â'r continwwm iaith Gymraeg drwy addysg;

Ø  Darparu gwybodaeth bellach ar rannu'r cyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg rhwng y Gweinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 

7.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

7.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papur.

 

7.1

Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

7.2

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

Dogfennau ategol:

7.3

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y ffordd o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

7.4

Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil Cymru

Dogfennau ategol:

7.5

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch adroddiad blynyddol a chyfrifon y BBC

Dogfennau ategol:

7.6

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

(12:15 - 12:30)

8.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a dderbyniwyd.

 

4a

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

4b

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Craffu ar y Celfyddydau

4c

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Craffu ar yr Amgylchedd Hanesyddol

6a

Craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

6b

Craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Craffu ar Ddarlledu a’r Cyfryngau

6c

Craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Craffu ar yr iaith Gymraeg

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu