Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

2.1

Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru at y Cadeirydd ynghylch yr Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog Addysg - Cyfarfod pedairochrog â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Dogfennau ategol:

2.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

2.4

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - Cadeirydd newydd i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod hwn

Cofnodion:

3.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 4, 5 a 6 yng nghyfarfod heddiw.

 

(09.20- 09.30)

4.

Sesiwn ragarweiniol ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft Cymru 2020-2040

Graeme Purves, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor

Elfyn Henderson, Uwch-ymchwilydd - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Graeme Purves, Cynghorydd Arbenigol, i gyfarfod y Pwyllgor.

 

(09:30-10:30)

5.

Briff ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2040 - sesiwn 1

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio - Llywodraeth Cymru

Jon Fudge, Pennaeth Polisi Cynllunio - Llywodraeth Cymru

 

 

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor friff technegol gan Jon Fudge, Pennaeth Polisi Cynllunio, Llywodraeth Cymru a Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio, Llywodraeth Cymru.

5.2 Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i swyddogion Llywodraeth Cymru a chodi materion allweddol â hwy.

 

(10.30 - 12.00)

6.

Briff ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2040 - sesiwn 2

Graeme Purves, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor

 

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor friff gan Graeme Purves, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 2020-2040.

6.2 Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau a thrafodwyd materion allweddol a nodwyd yn y briff.

6.3 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 2020-2040.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu