Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/01/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (13.30-13.45)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV.

 

Cyfarfod cyhoeddus (13.45-16.00)

(13.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.45-14.45)

2.

Trafodaeth gyda'r Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth

Tim Smith, Cadeirydd – Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth

John Davies, Llywydd - Undeb Cenedlaethol Amaethwyr (NFU) Cymru ac aelod o'r Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth

Glyn Roberts, Llywydd - Undeb Amaethwyr Cymru ac aelod o'r Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth

 

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14.45-15.00)

(15.00-16.00)

3.

Iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon – sesiwn dystiolaeth 1

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol – Llywodraeth Cymru.

Grace O'Gorman, Uwch Reolwr Polisi Technegol – Swyddfa Genedlaethol Iechyd Anifeiliaid Cyf

Ifan Lloyd, Llywydd – Cangen Gymreig Cymdeithas Milfeddygon Prydain

 

Dogfennau ategol:

(16.00)

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Chyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â dyletswyddau trwydded pysgota rhwyd eog a brithyll mudol 2021-2023

Dogfennau ategol:

4.3

Papur gan Y Cerddwyr mewn perthynas â gwaith craffu’r Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth gan Bwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau Senedd yr Alban at Lywodraeth yr Alban mewn perthynas â'r Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar gyfer Sylweddau Peryglus (Cynllunio)

Dogfennau ategol:

4.5

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Fenter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru mewn perthynas â chylch gwaith bioamrywiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

4.6

Gohebiaeth at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â gwaith gwaddol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat 16.00-16.30

6.

Ystyried trafodaeth gyda'r Comisiwn Masnach ac Amaethyddiaeth o dan eitem 2

7.

Iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon:Trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 3

8.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol: