Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.20 - 09.30)

1.

Sesiwn friffio breifat cyn y prif gyfarfod: Monitro Brexit

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Elfyn Henderson o'r Gwasanaeth Ymchwil ar ddatblygiadau Brexit yn neddfwrfeydd y DU.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 11.00)

3.

Sesiwn graffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig - Brexit a chraffu cyffredinol

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gofynnodd Aelodau gwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru ar Strategaeth Dileu TB Buchol Newydd Llywodraeth Cymru a pharodrwydd ar gyfer Brexit.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.9

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

4.3

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i'r adroddiad ar drefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

4.4

Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.15 - 11.40)

6.

Trafod adroddiad drafft yr ymchwiliad i Dai Carbon Isel: yr Her

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau y dylai'r adroddiad drafft gael ei gyhoeddi ym mis Awst 2018 gyda rhai newididau.

 

(11.40 - 12.00)

7.

Trafod yr adroddiad drafft ar fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad gyda rhai newidiadau.

 

(12.00 - 12.15)

8.

Trafod y flaenraglen waith ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y flaenraglen waith.