Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar waith Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r newid yn yr hinsawdd

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd

Prys Davies, Pennaeth y Tîm Datgarboneiddio ac Ynni

Neil Hemington, Pennaeth Cynllunio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd gwestiynau'r Pwyllgor.

 

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Lywodraeth Cymru ynglŷn â Phrosiectau Ynni Cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r llythyr.

 

3.2

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru at y Cadeirydd ynglŷn â Phrosiectau Ynni Cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r llythyr.

 

 

3.3

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â thanau ar safleoedd ailgylchu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r llythyr.

 

 

3.4

Gohebiaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru at y Cadeirydd ynglŷn â thanau ar safleoedd ailgylchu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r llythyr.

 

 

3.5

Gohebiaeth gan Gynullydd Pwyllgor yr Amgylchedd, Newid Hinsawdd a Diwygio Tir Senedd yr Alban yn ymdrin â goblygiadau gadael yr UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r llythyr.

 

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.20)

5.

Trafod tystiolaeth Llywodraeth Cymru am y newid yn yr hinsawdd

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y sesiwn dystiolaeth a chytunodd i gyhoeddi adroddiad byr ar waith Llywodraeth Cymru ar liniaru newid yn yr hinsawdd.

 

(11.20 - 11.30)

6.

Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael Bwyd – Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft byr â rhai mân newidiadau.

 

(11.30 - 11.40)

7.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flaenraglen waith.