Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (451KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

Datganodd Huw Irranca-Davies ei fod yn Is-lywydd Cerddwyr Cymru.

 

 

(09.45-10.45)

2.

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Ariannu, rheoleiddio a masnach

Dai Davies, Hybu Cig Cymru

Stephen James, Llywydd, NFU Cymru

Arfon Williams, Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y gall arian a rheoleiddio gyfrannu at gefnogi busnesau amaethyddol a chynnal bioamrywiaeth.

Cytunodd Hybu Cig Cymru i ddarparu gwybodaeth bellach am y ffyrdd y maent yn hyrwyddo cynnyrch cig o ddefaid llai yr ucheldir.

 

(11.00-11.45)

3.

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Twristiaeth a mynediad

Adrian Barsby, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Angela Charlton, Cyfarwyddwr, Ramblers Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y mae cefnogaeth ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig yn cyfrannu at dwristiaeth yng Nghymru.  Trafodwyd hefyd faterion yn ymwneud â mynediad i gefn gwlad a chytunodd Cerddwyr Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth ar lefel ddymunol o fynediad i gefn gwlad.

 

(11:45 - 12:00)

4.

Papur(au) i'w nodi:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr oddi wrth Gynghrair Cefn Gwlad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.2

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i'r datganiad ar ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru.

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

4.4

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

4.5

Adroddiad Dyfodol Ynni Craffach i Gymru - Ymateb Llywodraeth Cymru

Hyd y ddogfen yma yw 27 tudalen a gellir ei gweld yma:

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s57872/Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru.pdf

 

 

4.6

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet ar faterion sy'n codi o waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

(12:45-13:30)

5.

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Coedwigaeth a'r ucheldir

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

Tony Davies, Tegwch i'r Ucheldir

Martin Bishop, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor

Frances Winder, Coed Cadw

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y cyfleoedd a'r risgiau i ffermydd yr ucheldir, ffermio yng Nghymru, coedwigaeth fasnachol a'r coetiroedd pe byddai cefnogaeth ariannol ar gyfer amaethyddiaeth yn newid ar ôl 2019.

Cytunodd Confor i ddarparu rhagor o wybodaeth am gyflogaeth yn y diwydiant coedwigaeth.

 

(13:30-14.20)

6.

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Cymunedau gwledig

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Jamie Adams

Y Cynghorydd Goronwy Edwards

Dafydd Gruffydd, Rheolwr Busnes ar gyfer LEADER yn Ynys Môn a Gwynedd

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y gall cyllid gwledig gynnal cymunedau ac ysgogi arloesedd busnes.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.