Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/07/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.4 Nododd y Cadeirydd ymddiheuriadau gan Janet Finch-Saunders AS. Nid oedd dirprwy.

 

 

(09.30 - 10.30)

2.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2 gyda chynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (ADEW)

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Dirprwy Lefarydd ar gyfer Addysg a’r Gymraeg - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sharon Davies, Pennaeth Addysg – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Karen Evans, Cadeirydd – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig

(10.40 - 11.00)

4.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

(10.40 - 11.00)

5.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3 gyda chynrychiolwyr y Consortia Addysg Rhanbarthol

Debbie Harteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde-ddwyrain Cymru

Anna Bolt, Pennaeth Diwygio’r Cwricwlwm ac Arloesedd – Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)

Clara Seery, Rheolwr Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De (CSC)

Natalie Gould, Uwch arweinydd o ran Diwygio'r Cwricwlwm - Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De (CSC)

Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr - Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE)

 

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Consortia Rhanbarthol.

 

(12.00)

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nodwyd y papurau.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg yn nodi bod yr Aelodau’n fodlon y byddai'n fwy priodol gosod adroddiad blynyddol 2018-19 gerbron y Senedd i'w nodi, a hynny yng ngoleuni'r oedi rhwng cyhoeddi’r adroddiad a’r dyddiad posibl yn ystod tymor yr hydref pan ellir cynnal dadl arno yn y Cyfarfod Llawn. Nododd yr Aelodau hefyd y byddent yn falch o gael cyfle yn ystod y ddadl honno i gyfeirio at y pwyntiau sy'n codi o waith craffu’r Pwyllgor ar adroddiad Estyn ar gyfer 2018-19, os ydynt yn berthnasol bryd hynny.

6.3 Cytunodd y Cadeirydd i gwrdd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i drafod canfyddiadau gwaith dilynol yr Arolygiaeth ar ei hadroddiad thematig ar wasanaethau pobl ifanc, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2019.

 

 

 

 

6.1

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 5 Mai

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg – Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2018-19

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol gartref

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ynghylch unedau cleifion mewnol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) o ran COVID-19

Dogfennau ategol:

(12.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.15)

8.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

(12.15 - 12.30)

9.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor bapur ar y flaenraglen waith.

9.2 Cytunodd yr Aelodau ar y canlynol:

- ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am slot i gyfarfod yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 19 Hydref 2020, er mwyn cwblhau’r gwaith o graffu ar y Bil;

- y drefn a awgrymir ar gyfer gwaith a ohiriwyd yn sgil COVID-19;

- y rhaglen waith ar gyfer tymor yr hydref, gan ychwanegu’r gwaith o drafod adolygiad Llywodraeth Cymru o gyllid ysgolion pan fo’n briodol.