Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/01/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown AC a Hefin David AC. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan. 

 

(09.30 - 09.35)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Addysg yn dilyn y sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn graffu ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru yn dilyn y sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Addysg ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – Addysg gartref ddewisol

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – gwasanaethau cleifion mewnol CAMHS Haen 4 yng Nghymru

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan Dîm Iechyd Meddwl Amenedigol Gogledd Cymru yn dilyn y sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: darpariaeth ar gyfer cleifion mewnol

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr at Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru – Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed: darpariaeth ar gyfer cleifion mewnol

Dogfennau ategol:

(09.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod cyfan ar 13 Chwefror.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.35 - 09.45)

4.

Dull o graffu ar y strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i ymgysylltu â grŵp bach o randdeiliaid a gwahodd y Prif Swyddog Meddygol i sesiwn dystiolaeth lafar.

 

(09.45 - 10.15)

5.

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – Y wybodaeth ddiweddaraf a thrafod y dull gweithredu

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am waith blaenorol y Pwyllgor yn y maes hwn a chytunodd ar ei ddull o graffu ar y cod drafft.

 

(10.15 - 11.15)

6.

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – sesiwn friffo dechnegol gan Lywodraeth Cymru

·         Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

·         Paul Williams, Uwch Swyddog Trawsnewid ADY

·         Catherine Lloyd, Cyfreithiwr y Llywodraeth

·         Mair Roberts, Cyfreithiwr y Llywodraeth

 

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol wedi'i harwain gan swyddogion Llywodraeth Cymru.