Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 28/02/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30 - 10:00)

1.

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - diweddariad ar sesiynau grwpiau ffocws

(10:00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd y Pwyllgor. Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, Hefin David a Julie Morgan. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

(10:00 - 10:50)

3.

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 1 (SQW)

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan SQW.

 

(11:00 - 11:50)

4.

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 2 (WISERD ac NFER)

Christopher Taylor, Athro Polisi Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyd-Gyfarwyddwr Caerdydd o Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Robert Smith, Rheolwr Ymchwil, Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol (NFER)

 

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion - Adroddiad Blwyddyn 1 (Hydref 2014) (Saesneg un Unig)

Gwerthusiad o'r Grant Amddifadedd Disgyblion - Ail Adroddiad Interim (Rhagfyr 2015) (Saesneg un Unig)

Adroddiad Gwerthuso Terfynol ar y Grant Amddifadedd Disgyblion (Rhagfyr 2017)

 

 

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan WISERD ac NFER.

 

(11:50)

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papurau.

 

5.1

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Gwybodaeth ychwanegol gan y Rhaglen Gyda'n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

5.2

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Gwybodaeth ychwanegol gan Heddlu Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

5.3

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Ysgrifenyddion y Cabinet dros Iechyd ac Addysg

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr gan y Cadeirydd at CBAC mewn perthynas ag argaeledd gwerslyfrau

Dogfennau ategol:

5.5

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

5.6

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

5.7

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – gwaith dilynol ar yr ymchwiliad Gwaith Ieuenctid

Dogfennau ategol:

(11:50)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:50 - 12:00)

7.

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.