Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.20 - 14.00)

1.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Materion Allweddol ac Argymhellion Drafft

PAC(5)-18-18 Papur 1- Materion Allweddol ac Argymhellion drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Trafododd yr Aelodau y materion allweddol a'r argymhellion drafft a nodwyd y trefnir i'r adroddiad drafft gael ei drafod yn y Pwyllgor ar 9 Gorffennaf.

 

(14.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor. 

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC ac Adam Price AC. Roedd Mike Hedges AC yn bresennol fel dirprwy.

 

(14.00 - 14.05)

3.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(14.05 - 15.15)

4.

Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif: Sesiwn Dystiolaeth 3

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-18-18 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

 

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Steve Davies - Cyfarwyddwr, Yr Is-Adran Addysg, Llywodraeth Cymru

Melanie Godfrey - Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes Addysg a Llywodraethu Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Rhoddwyd tystiolaeth i'r Aelodau gan Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus; Steve Davies, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Addysg; a Melanie Godfrey, Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes Addysg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i Raglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

4.2 Cytunodd Tracey Burke i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

4.3 Bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn amlinellu ei ganfyddiadau.

 

(15.25 - 16.30)

5.

Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-18-18 Papur 3 – Llywodraeth Cymru

 

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

John Howells - Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Emma Williams - Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Rhoddwyd tystiolaeth i'r Aelodau gan Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus; John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio; ac Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai Llywodraeth Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

5.2 Cytunodd Tracey Burke i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i roi adroddiad ar ei ganfyddiadau i Lywodraeth Cymru cyn Toriad yr Haf.

 

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitemau 7 & 8

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30 - 16.45)

7.

Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.45 - 17.00)

8.

Addasiadau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.