Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-26-20 Papur 1 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Natalie Pearson - Pennaeth Datblygu Sefydliadol ac Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru

David Richards – Cyfarwyddwr Llywodraethu a Moeseg, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Aelodau’n craffu ar waith yr Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol ac Adroddiad Llywodraethau Cymru ar gyfer 2019-20.

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol i anfon gwybodaeth ychwanegol ar nifer o faterion.

 

(11.00 - 11.15)

3.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3a

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Gwaith dilynol (12 Tachwedd 2020)

PAC(5)-26-20 PTN1 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant (12 Tachwedd 2020)

3b

Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (16 Tachwedd 2020)

Dogfennau ategol:

3c

Llythyr Archwilydd Cyffredinol Cymru: Paratoadau ar gyfer diwedd y cyfnod pontio Brexit (16 Tachwedd 2020)

Dogfennau ategol:

3d

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cod Ymarfer Archwilio (30 Hydref 2020)

PAC(5)-26-20 PTN4 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cod Ymarfer Archwilio (30 Hydref 2020)

PAC(5)-26-20 PTN4A - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (18 Tachwedd 2020)

Dogfennau ategol:

3e

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Darparu Prydau Ysgol Am Ddim yn ystod y Cyfyngiadau Symud (24 Tachwedd 2020)

PAC(5)-26-20 PTN5 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau (24 Tachwedd 2020)

3f

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Offeryn Data Cyllid GIG Cymru (27 Tachwedd 2020)

PAC(5)-26-20 PTN5 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Offeryn Data Cyllid GIG Cymru (27 Tachwedd 2020)

3g

Diogelwch Cymunedol yng Nghymru: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (Tachwedd 2020)

Dogfennau ategol:

(11.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5 ac Eitem 1 y cyfarfod ar 14 Rhagfyr 2020

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15 - 12.30)

5.

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.