Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Amseriad disgwyliedig: Cyfarfod Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil McEvoy AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llywodraethiant Bwrdd Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Dr Kate Chamberlain, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (12 Rhagfyr 2016)

Dogfennau ategol:

2.2

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (14 Rhagfyr 2016)

Dogfennau ategol:

(14.05 - 15.00)

3.

Gweithdrefnau ac Arferion Gwaith y Pwyllgor

PAC(5)-01-17 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau'r papur a thrafododd yr awgrymiadau sydd ynddo.

3.2 Bydd y Clercod yn paratoi papur pellach ac yn cynnwys enghreifftiau o fodelau gwaith gwahanol er mwyn galluogi'r Aelodau i gael trafodaeth bellach.

 

(15.00 - 15.20)

4.

Gwasanaethau Orthopedig: y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-01-17 Papur 2 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-01-17 Papur 3 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau wybodaeth ddiweddaraf Llywodraeth Cymru am fwrw ymlaen â'r argymhellion a geir yn adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2015, a nodwyd fod Dr Andrew Goodall, Prif Weithredwr y GIG, yn mynychu cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Ionawr er mwyn archwilio'r wybodaeth ddiweddaraf ymhellach.

4.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Dr Goodall cyn y cyfarfod yn rhoi gwybod iddo am feysydd y mae'r Aelodau wedi mynegi diddordeb yn eu trafod gydag ef. 

 

(15.20-15.40)

5.

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru: y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-01-17 Papur 4 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-01-17 Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau wybodaeth ddiweddaraf Llywodraeth Cymru am fwrw ymlaen â'r argymhellion a geir yn adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2015, a nodwyd fod Dr Andrew Goodall, Prif Weithredwr y GIG, yn mynychu cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Ionawr er mwyn archwilio'r wybodaeth ddiweddaraf ymhellach.

 

 

(15.50 - 16.20)

6.

Consortia Addysg Rhanbarthol: papur cwmpasu'r ymchwiliad

PAC(5)-01-17 Papur 6

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r papur cwmpasu a:

·       chytunwyd ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad;

·       trafodwyd y rhestr awgrymedig o dystion;

·       cytunwyd i gynnal ymgynghoriad ysgrifenedig; a

·       chytunwyd i gynnal ymgynghoriad ar-lein gydag athrawon a phenaethiaid.

 

 

(16.20 - 16.50)

7.

Archwilydd Cyffredinol Cymru - Blaenraglen waith

PAC(5)-01-17 Papur 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r gwaith sydd ar y gweill a nodwyd eu dewis ar gyfer y gwaith hwnnw a geir ym mlaenraglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru a nododd y byddai'r eitem hon yn cael ei thrafod ymhellach yn y cyfarfod ar 16 Ionawr 2017.

 

(16.50 - 17.00)

8.

Darpar Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru: Trafod y llythyr drafft

PAC(5)-01-17 Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr drafft a fydd yn cael ei anfon cyn i'r Ysgrifennydd Parhaol newydd ddechrau yn ei swydd ar 6 Chwefror 2017.