Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 426KB) Gweld fel HTML (221KB)

09.45

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

 

09.45

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(9.45-10.15)

3.

Sesiwn dystiolaeth y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): SNAP Cymru

Denise Inger, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr

Caroline Rawson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Denise Inger, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru, a Caroline Rawson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol SNAP Cymru ynghylch y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

 

2.1

PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - 20 Gorffennaf 2017

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith at Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - 14 Awst 2017

Dogfennau ategol:

2.3

PTN3 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Gwariant ar y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - 3 Awst 2017

Dogfennau ategol:

2.4

PTN4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol - Cynllun Cymunedol Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 - 7 Awst 2017

Dogfennau ategol:

2.5

PTN5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 – 21 Gorffennaf 2017

Dogfennau ategol:

2.6

PTN6 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - adroddiad PPIW - 23 Awst 2017

Dogfennau ategol:

2.7

PTN7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 – 1 Medi 2017

Dogfennau ategol:

2.8

PTN8 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - 12 Medi 2017

Dogfennau ategol:

2.9

PTN9 - Llythyr gan Suzy Davies AC, Comisiynydd - Tanwariant Penderfyniad y Bwrdd Taliadau - 14 Medi 2017

Dogfennau ategol:

2.10

PTN10 - Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol – Tystiolaeth ychwanegol ar Gostau Deddfwriaeth - 21 Gorffennaf 2017

Dogfennau ategol:

(10.15-11.15)

4.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams, Uwch Swyddog Cyfrifol

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

 

Papur 1 - Llythyr gan y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig - 8 Medi 2017

 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig

Adolygiad cymheiriaid allanol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Emma Williams, Uwch Swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru; Tania Nicholson, Pennaeth y Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru; a Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Llywodraeth Cymru ynghylch y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i roi dadansoddiad o'r 'costau suddedig' a dynnwyd o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig.

 

(11.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 27 Medi 2017

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15-11.30)

6.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.30-12.00)

7.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

7.1 Gohiriwyd yr eitem tan ddydd Mercher 27 Medi 2017.

 

(12.00-12.15)

8.

Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 4 - Recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd Pwyllgor bapur ynghylch recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 

(13.00-14.45)

9.

Craffu ar y gyllideb: ymgymryd â gwaith craffu ar y gyllideb a goruchwylio ariannol; datblygu arfer da a gwneud gwahaniaeth

Papur 4 - Craffu ar y Gyllideb: Ymgymryd â Chraffu ar y Gyllideb a Throsolwg Ariannol; Datblygu Arfer Da a Gwneud Gwahaniaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cyflwynodd Alex Brazier, Aelod Cyswllt o Global Partners Governance, sesiwn hyfforddi ynghylch craffu ar y gyllideb: ymgymryd â gwaith craffu ar y gyllideb a goruchwylio ariannol; datblygu arfer da a gwneud gwahaniaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu